Utveckling av förebyggande insatser mot våld i nära relationer


Brå får i uppdrag av regeringen att ta fram en kunskapssammanställning med metoder och arbetssätt för polisens förebyggande arbete mot våld mot vuxna och barn i nära relationer.

Våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor är allvarliga och omfattande samhällsproblem. Att utsättas för sexuellt, fysiskt eller psykiskt våld får stora konsekvenser för den som drabbas. I nuläget saknas ett fullgott kunskapsunderlag för polisens förebyggande arbete inom området.

– Risken att en person som har utsatts för våld av en närstående ska utsättas igen är mycket stor jämfört med andra typer av brott. En av de största riskgrupperna är barn som bor i hushåll där det förekommer våld mellan föräldrarna. Vi måste därför se till att bästa möjliga kunskap finns tillgänglig så att upprepat våld i nära relationer bättre kan förebyggas, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i ett pressmeddelande.

Därför har Brå fått i uppdrag att ta fram en kunskapssammanställning om polisiära metoder och arbetssätt för att förebygga upprepat våld mot vuxna och barn i nära relationer. I uppdraget ingår även att bedöma om och i så fall hur vissa av dessa metoder och arbetssätt kan införas i svenskt polisarbete.

– En polisanmälan innebär ett unikt tillfälle för samhället att gripa in mot våld i nära relationer. Det behövs mer kunskap om vilka förebyggande åtgärder som ger bäst resultat, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 november 2017. Regeringen har avsatt 1,5 miljoner kronor för uppdragets genomförande.