Lagföring, kriminalvård och återfall i brott

Under 2022 skedde en stor ökning av antalet personer som dömts till fängelse, men som istället fick avtjäna straffet i häkte. Även den utdömda fängelsetiden har ökat. Det visar ny statistik över kriminalvård och lagförda som Brå publicerar idag, tillsammans med statistik över återfall i brott.

 

Pressmeddelande

Fler avtjänar fängelsedom i häkte

Under 2022 skedde en stor ökning av antalet personer som dömts till fängelse, men som istället fick avtjäna straffet i häkte. Även den utdömda fängelsetiden har ökat. Det visar ny statistik över kriminalvård och lagförda som Brå publicerar idag, tillsammans med statistik över återfall i brott.

I genomsnitt var 2 680 personer inskrivna i häkte under 2022. Av dessa var det 345 personer som avtjänade sin fängelsepåföljd i häkte, så kallade verkställighetsfall. Det motsvarade en ökning med 110 procent, jämfört med 2021.

Inskrivna i häkte 2017-2022

– Det senaste årets ökning av verkställighetsfall i häkte påverkas av att det är platsbrist på anstalterna vilket innebär att det tagit längre tid att hitta anstaltsplatser med rätt säkerhetsklass till de klienter som väntar i häktena. Det leder till att de som egentligen skulle sitta i fängelse, istället får avtjäna hela eller delar av sin påföljd i häkte, säger Charlotta Lindström, statistiker, Brå.

Den ökade belastningen på Kriminalvården bör ses mot bakgrund av att både den sammanlagda strafftiden i utdömda fängelsedomar (+63 %) och antalet fängelsepåföljder (+23 %) har ökat sedan 2017.

Den som är 15–17 år och har begått brott, kan sedan 2021 dömas till ungdomsövervakning. Under 2022 påbörjade 72 personer en sådan påföljd. Omkring en tredjedel (36 procent) av de som påbörjade en ungdomsövervakning under 2022, var över 17 år. Det innebär att de var 15–17 år när de begick brottet, men hade hunnit fylla 18 år när påföljden började verkställas.

Statistiken över återfall i brott uppvisar små förändringar över tid. Dock syns en tydlig nedgång i återfall bland dem med många tidigare belastningar (9 eller fler). Även bland dem med kortare utdömda fängelsestraff (4 månader eller kortare) har andelen återfall minskat över tid.

Sveriges officiella statistik

Personer lagförda för brott

Antal lagföringsbeslut, efter lagföringstyp

Lagföringsbeslut

 • År 2022 fattades totalt 110 522 lagföringsbeslut, vilket jämfört med 2021 är en minskning med 1 614 beslut, eller 1 procent. Domsluten ökade med 3 procent till 76 636 domslut, strafföreläggandena minskade med 9 procent till 24 750 beslut och åtalsunderlåtelserna minskade med 14 procent till 9 136 beslut.
 • Av samtliga lagföringsbeslut avsåg 18 procent (19 428 beslut) kvinnor och 82 procent (91 094 beslut) män. Fördelningen har varit likartad under de senaste tio åren.
 • Sedan 2021 har antalet lagföringsbeslut ökat i åldersgrupperna 1517 år och 50 år eller äldre. Grupperna däremellan har minskat. Den största minskningen har skett i åldersgruppen 21–29 år, som minskade med 4 procent, eller 1 152 beslut. Den största ökningen har skett i åldersgruppen 15–17 år, som ökade med 2 procent, eller 193 beslut.

Påföljder

 • Jämfört med 2021 ökade några av de utdömda huvudpåföljderna i domstol medan andra minskade. Antalet domslut med huvudpåföljden fängelse ökade med 2 procent till 12 327 domslut, och antalet domslut med huvudpåföljden böter ökade med 4 procent till 42 906 domslut. Antalet domslut med huvudpåföljden skyddstillsyn minskade med 6 procent till 5 479 domslut.
 • Ökningen i antalet fängelsedomar återfanns bland de som dömts till strafftider på högst 1 månad och strafftider på mer än 24 månader. De ökade med 6 procent vardera jämfört med 2021.
 • Den totala utdömda strafftiden, eller den så kallade straffmassan, ökade med 1 432 månader, eller 1 procent, jämfört med 2021. Sedan 2013 har straffmassan ökat med 63 873 månader, eller 67 procent.[1] Med straffmassa avses här det totala antalet fängelsemånader som dömts ut i tingsrätten under ett år, i samtliga domslut med påföljden fängelse.

Huvudbrott

 • Jämfört med 2021 minskade antalet lagföringsbeslut inom samtliga brottskategorier förutom narkotikabrott och bedrägeribrott 2022, som ökade med 1 169 respektive 97 beslut, eller 4 respektive 5 procent. Den största minskningen mellan 2020 och 2021, om man ser till huvudbrotten i lagföringsbesluten, avsåg lagföringar om stöld- och tillgreppsbrott, som minskade med 1 247 beslut, eller 7 procent. Minskningen ses i beslut mot både kvinnor och män, som minskade med 6 respektive 8 procent, eller 342 respektive 905 beslut.

Återfall i brott

Andel personer som återfallit i brott, inom ett, två respektive tre år, av samtliga personer med en ingångshändelse år 2016, totalt samt efter kön.

Återfall i brott, slutlig statistik

 • Av samtliga 66 034 personer med en ingångshändelse 2016 återföll 26 302 personer, eller 40 procent, i brott inom tre år. Bland kvinnorna återföll 28 procent och bland männen 43 procent. Populationen bestod av 20 procent kvinnor och 80 procent män.
 • De 26 302 personer som återföll stod för 152 126 återfallsbrott inom tre år, vilket i genomsnitt motsvarade 5,8 återfallsbrott per person. Antalet kvinnor som återföll i brott var 3 639. I genomsnitt begick de 4,6 återfallsbrott per person. För männen var motsvarande siffra 6,0.
 • Andelen återfall ökade tydligt med antalet belastningar fem år före ingångshändelsen. Bland personer med 9 eller fler tidigare belastningar återföll 91 procent. Bland personer utan tidigare belastning låg andelen återfall på 22 procent. Mönstret är detsamma för män och för kvinnor.
 • Sett till mest ingripande påföljd i ingångshändelsen hade de med sluten ungdomsvård, ungdomsvård, fängelse eller skyddstillsyn högst andel återfall.
 • Högst andel återfall sett till grövsta brott i ingångshändelsen hade de som dömdes för brott mot narkotikastrafflagen. Av dem återföll drygt hälften (53 procent) inom tre år.
 • Mediantiden till första återfallet var 8 månader och 1 vecka (253 dagar). För kvinnor var mediantiden längre (267 dagar) än vad den var för män (250 dagar).
 • Den totala andelen som återföll uppvisar små förändringar över tid, variationen har varit max 2 procentenheter under de senaste 10 åren. Dock finns det tydliga nedgångar i andelen som återfaller i vissa kategorier. Bland dem med sluten ungdomsvård, fängelse och skyddstillsyn med samhällstjänst som mest ingripande påföljd i ingångshändelsen har andelen återfall minskat över tid. Sett till grövsta brott har andelen återfall bland dem med brott mot narkotikastrafflagen minskat. Antalet återfallsbrott per person har minskat sedan 2007, en minskning med 1,1 brott per person.

För mer information

Charlotta Lindström (kriminalvård), 08-527 58 416,
charlotta.lindstrom@bra.se

Oskar Lindström (lagföringar), 08-527 58 543,
oskar.lindstrom@bra.se

Eva Lindroth (återfall), 08-527 58 417,
eva.lindroth@bra.se

Kriminalvård – fängelse och häkte

Personer som påbörjat en fängelseverkställighet

Påbörjad fängelseverkställighet 2022

 • År 2022 påbörjade 10 298 personer en fängelseverkställighet. Av dessa var 7 procent kvinnor och 93 procent män. Jämfört med 2021 var det en ökning med 9 procent.
 • Totalt hade 71 procent svenskt medborgarskap medan 29 procent saknade svenskt medborgarskap. Andelen personer utan svenskt medborgarskap var högre bland männen än bland kvinnorna.
 • Av de personer som påbörjat en fängelseverkställighet hade 41 procent haft minst en frihetsberövande påföljd tidigare medan 45 procent helt saknade tidigare kriminalvårdspåföljd och 14 procent endast haft en frivårdspåföljd.
 • Av de personer som påbörjade en fängelseverkställighet hade nästan en tredjedel dömts för narkotikabrott som huvudbrott.

Pågående fängelseverkställighet den 1 oktober 2022

 • Totalt hade 6 146 personer en pågående fängelseverkställighet den 1 oktober 2022. Vid tidpunkten var 373 kvinnor respektive 5 773 män intagna på anstalt. Jämfört med 2021 hade antalet inskrivna den 1 oktober ökat med 8 procent.

Inskrivna i häkte 2022

 • I genomsnitt var 2 680 personer inskrivna i häkte under 2022, vilket motsvarade en ökning på totalt 9 procent sedan 2021.
 • Av samtliga inskrivna i häkte var 82 procent häktade och 13 procent verkställighetsfall.
 • I genomsnitt under 2022 var det 345 personer som avtjänade sin fängelsepåföljd i häkte (så kallade verkställighetsfall). Det motsvarade en ökning med 110 procent sedan 2021.

Kriminalvård – frivård

Andel personer som påbörjat en frivårdsverkställighet utifrån typ av verkställighet 2022

Påbörjade verkställigheter inom frivården

 • År 2022 var det totalt 10 487 personer som påbörjade en verkställighet inom frivården. Av dessa var 1 675 kvinnor och 8 812 män. Jämfört med 2021 har det totala antalet personer som påbörjat en verkställighet inom frivården minskat med 6 procent (–622 personer). Likaså jämfört med 2013 då antalet som påbörjat en verkställighet inom frivården hade minskat med 21 procent.
 • Skyddstillsyn var 2022 den vanligaste verkställigheten inom frivården (57 %), följd av villkorlig dom med samhällstjänst (27 %) och övervakning med elektronisk kontroll, så kallad fotboja (15 %).
 • Under 2022 påbörjades skyddstillsyn för totalt 5 960 personer. Av dessa var 1 030 kvinnor och 4 930 män. Jämfört med 2021 innebar det en minskning med totalt 325 personer (–5 %). Även jämfört med 2013 innebar det en minskning, med 13 procent. Det vanligaste brottet 2022 var narkotikabrott (42 %).
 • Totalt påbörjade 2 841 personer en villkorlig dom med samhällstjänst under 2022. Av dessa var 389 kvinnor och 2 452 män. Jämfört med 2021 innebar det en minskning med 167 personer (–6 %). Den vanligaste utdömda tiden (51 %) var upp till högst en månad. De vanligaste brotten var misshandel och trafikbrott (totalt 57 %).
 • Under 2022 påbörjades intensivövervakning med elektronisk kontroll (så kallad fotboja) för 1 614 personer, varav 246 var kvinnor och 1 368 var män. Jämfört med 2021 var det en minskning med totalt 9 procent eller 164 personer. Jämfört med 2013 hade det totala antalet minskat med 19 procent (+2 % bland kvinnorna och −22 % bland männen). Bland dem som påbörjade intensivövervakning under 2021 var trafikbrott (56 %) och narkotikabrott (19 %) de vanligaste brotten att ha dömts för.
 • Under 2022 påbörjade 72 personer ungdomsövervakning. Av dessa var 10 kvinnor och 62 män mellan 15–18 år. Det motsvarade mindre än 1 procent av samtliga påbörjade verkställigheter inom frivården detta år.

Villkorligt frigivna med övervakning

 • Under 2022 var totalt 6 110 personer villkorligt frigivna från fängelse med övervakning, vilket jämfört med 2021 innebar en ökning med 6 procent (+352 personer). Även jämfört med 2013 var det en ökning med 39 procent.
 • Av de villkorligt frigivna med övervakning 2022 hade 33 procent avtjänat en fängelsepåföljd för narkotikabrott.

Fakta

Statistik över lagföringsbeslut, intagna i kriminalvård respektive återfall i brott presenteras i tabeller samt i rapporter som sammanfattar de viktigaste resultaten och ger stöd i hur statistiken bör tolkas. Statistiken är deskriptiv och ger inga djupgående förklaringar till de förändringar som skett under referensåret eller över tid. Statistiken kan användas som ett underlag för vidare analys av utvecklingen på dessa områden.

Definitioner/avgränsningar

Lagföringsbeslut

Statistiken över lagföringsbeslut redovisar det årliga antalet fällande domslut i tingsrätten samt beslut om att meddela åtalsunderlåtelse (att åklagaren beslutar att inte åtala trots att den misstänkte bedöms vara skyldig till brottet) eller godkända strafförelägganden.

Straffmassa

Straffmassa är summan av fängelsestraffens längd under ett kalenderår.

Kriminalvård

Statistiken över kriminalvård ger en översiktlig bild av Kriminalvårdens verksamhet på anstalt, och häkte. Den beskriver nivån och utvecklingen över tid avseende antalet påbörjade och pågående fängelseverkställigheter, samt antalet personer inskrivna i häkte.

Frivård

Frivården övervakar klienter som avtjänar frivårdspåföljder som skyddstillsyn, samhällstjänst, ungdomsövervakning, avtjänar fängelsepåföljder genom intensivövervakning med elektronisk kontroll (fotboja), eller är villkorligt frigivna med övervakning. I den officiella kriminalvårdsstatistiken över frivården ges en översiktlig bild av insatserna inom frivårdens verksamhet. Den beskriver bland annat nivån och utvecklingen över tid avseende antalet personer som påbörjat en verkställighet inom frivården.

Återfall i brott

Statistiken över återfall i brott redovisar det årliga antalet och andelen personer som återfallit i nya lagförda brott efter en ingångshändelse. Ingångshändelsen utgör starttidpunkten från vilken återfall i nya brott följs upp. Uppföljningstiden är tre år i den slutliga statistiken, och ett år i den preliminära statistiken.

Ingångshändelse

När en person friges från anstalt, skrivs ut från sluten ungdomsvård eller avslutar en intensivövervakning med elektronisk kontroll (fotboja), samt när ett domslut rörande andra icke frihetsberövande påföljder (t.ex. skyddstillsyn, villkorlig dom, böter, ungdomstjänst) vinner laga kraft.