Strategi mot skjutvapenvåld sprids till fler orter

Regeringen ger Brå, Polismyndigheten och Kriminalvården i uppdrag att i samverkan med ett antal frivilliga kommuner sprida GVI – strategin bakom Sluta skjut – till fler orter i Sverige.

GVI, Group Violence Intervention, är en strategi som kräver ett nära samarbete mellan deltagande myndigheter och kommuner. Strategin ska spridas till de frivilliga kommuner där myndigheterna bedömer det som mest lämpligt. Lärdomar och erfarenheter från försöksverksamheten med Sluta skjut i Malmö ska beaktas i genomförandet av uppdraget. Myndigheterna ska också säkerställa att arbetet med strategin utvärderas.

Regeringen har avsatt 6 miljoner kronor till i vårändringsbudgeten för 2021 för att sprida GVI-strategin till fler orter i Sverige. Regeringen avser att besluta om medel även för 2022 och 2023 under förutsättning att riksdagen anvisar medel för ändamålet. En beskrivning av uppdragets genomförande under 2021 ska lämnas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 1 mars 2022.

GVI i Sverige

Brå har konstaterat att dödligt skjutvapenvåld kopplat till kriminella miljöer är ett problem som ökar i Sverige. Med anledning av detta har Brå tagit initiativ till att här i Sverige implementera en amerikansk strategi mot grovt våld, kallad Group Violence Intervention (GVI). Arbetet med implementeringen har skett i samverkan med Polismyndigheten. Sedan 2018 har strategin, som bedrivits i form av projektet Sluta skjut i Malmö, hunnit bli ordinarie verksamhet i Malmö och utvärderats av Malmö universitet. Utvärderingarna visar på framgångsrikt arbete. Det går att överföra strategin till svenska förhållanden och pilotprojektet kan ha bidragit till den minskade trenden kring skjutningar i Malmö.