William Wikström, projektledare Brå

Vi behöver testa om det som gjorts i Malmö fungerar i andra städer, menar William Wikström, projektledare på Brå.

Fortsatt arbete för att minska skjutningarna i Sverige

Sluta skjut som har pågått i Malmö sedan 2018 bygger på den amerikanska strategin om Group Violence Intervention som är en arbetsmodell mot grovt, dödligt våld i kriminella grupperingar. Tidigare i våras meddelade regeringen att de i vårändrings­budgeten vill avsätta 6 miljoner kronor för att fortsätta sprida arbetsmetoden till andra delar av Sverige. Riksdagen har nu beslutat om att godkänna förslaget. William Wikström, projekt­ledare, Brå, berättar här mer om hur arbetet nu pågår med att förbereda för ytterligare imple­mentering.

– Utvärderingarna av Sluta Skjut i Malmö visar på att det går att överföra strategin till svenska förhållanden och pilotprojektet kan ha bidragit till den minskade trenden kring skjutningar i Malmö. Brå har fått ett tillskott på 6 miljoner kronor för att tillsammans med Kriminalvården och Polismyndigheten vara en katalysator för strategin för hela Sverige. Med hjälp av tillskottet som riksdagen nu tagit beslut om får vi bättre förutsättningar för att arbeta vidare med att implementera strategin i andra städer och minska skjutningarna.

Vad är viktigt i arbetet framöver?

– Vi behöver ta tillvara på det arbete som gjorts i Malmö för att kunna testa om strategin kan fungera även i andra städer i Sverige. För att lyckas med arbetet är det viktigt att vi bibehåller det samverkansarbete på nationell nivå som hittills fungerat bra. Det krävs även mycket av de samverkande organisationerna på lokal nivå för att det här ska kunna fungera. Det är också viktigt att poängtera att det i många fall kan handla om att stärka och utveckla det befintliga arbetet som redan bedrivs i samverkan lokalt för att angripa det grova grupprelaterade våldet.

National Network for Safe Communities (NNSC) vid John Jay College i USA är de som har tagit fram strategin och de har varit ett stort stöd i arbetet och kommer fortsätta vara det även framöver.

Vad händer med arbetet nu?

– Vi för just nu en dialog med myndigheter i olika kommuner för att se vilka som har denna problematik och ser över om kommunerna har de förutsättningarna som krävs för att komma igång med en implementering. Detta sker i nära samverkan med Polismyndigheten och Kriminalvården. Det behövs bland annat en god och tillitsfull samverkan mellan kommun och polis och att alla medverkande aktörer ser vinsten av att arbeta med en gemensam strategi i stället för att var och en arbetar på eget håll.

Parallellt med detta arbetar vi fram stödmaterial till de kommuner som kommer arbeta med strategin. Vi tar bland annat fram en manual om hur man kan arbeta med strategin i Sverige. Vi kommer också med det här arbetet se till att skapa förutsättningar för att alla implementeringar av strategin utvärderas och följs upp. Vi behöver även fortsättningsvis följa upp arbetet i Malmö.

Vad är GVI?

Group Violence Intervention genomfördes för första gången som "Operation Ceasefire" i Boston i mitten av 1990-talet. Strategin har upprepade gånger visat att man genom en fokuserad samverkan mellan polis, kommun och civilsamhälle kan minska grovt våld såsom exempelvis skjutningar.

Strategin bygger på det som kallas "focused deterrence" och har ett gruppfokus. En central utgångspunkt för strategin är att majoriteten av allt grovt våld i ett samhälle kan kopplas till ett fåtal individer. För att minska våldet ska samhället rikta sina resurser mot dessa individer och de grupper som de tillhör. Genom det särskilda fokuset på hela grupper kommer gruppernas interna grupptryck leda till att konflikter och andra orsaker till att använda våld kan lösas på andra sätt. På så sätt förebyggs våldsspiraler och vedergällningar, så kallad smittoeffekt. Grovt sett kan man beskriva att strategin vilar på tre centrala delar, som alla är lika viktiga och som alla tre förstärker varandra. De tre delarna är:

  • Kommunikation: ett gemensamt budskap från samhällets aktörer om att våldet måste upphöra. Detta genomförs genom direktkommunikation med gruppmedlemmarna.
  • Sanktioner: snabba och förutsägbara konsekvenser av våld för hela grupper. Eftersom det är grupper som driver våldet kommer detta ge större effekt än insatser som har ett individfokus.
  • Ett erbjudande om hjälp: gruppmedlemmar som vill lämna det kriminella livet ska få hjälp att göra det.

I många fall kan det handla om att stärka och utveckla det befintliga arbetet som redan bedrivs i samverkan lokalt för att angripa det grova grupprelaterade våldet.

- William Wikström

GVI i Sverige

Brå har konstaterat att dödligt skjutvapenvåld kopplat till kriminella miljöer är ett problem som ökar i Sverige. Med anledning av detta har Brå tagit initiativ till att här i Sverige implementera en amerikansk metod mot grovt våld, kallad Group Violence Intervention (GVI). Arbetet med implementeringen har skett i samverkan med Polismyndigheten. Sedan 2018 har metoden, som bedrivits i form av projektet Sluta skjut i Malmö, hunnit bli ordinarie verksamhet i Malmö och utvärderats av Malmö universitet. Utvärderingarna visar på framgångsrikt arbete. Det går att överföra strategin till svenska förhållanden och pilotprojektet kan ha bidragit till den minskade trenden kring skjutningar i Malmö.

Effektutvärdering av Sluta skjut

Utvärderingen är gjord av Institutionen för kriminologi och Enheten för polisiärt arbete vid Malmö universitet.

Processutvärdering av Sluta skjut