Slutlig brottsstatistik 2016


I dag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, den slutliga statistiken över anmälda brott och handlagda brott, samt konstaterade fall av dödligt våld för 2016.

Anmälda brott

 • Under 2016 anmäldes drygt 1,51 miljoner brott, vilket var cirka 6 800 fler brott (±0 procent) jämfört med året innan.
 • De kategorier av anmälda brott som ökade mest i antal under 2016 var bedrägeribrott och brott mot person. De kategorier av anmälda brott som minskade mest i antal under året var stöld- och tillgreppsbrott och narkotikabrott.

Handlagda brott

 • Under 2016 blev 1,49 miljoner brott handlagda, vilket var en minskning med 22 000 brott eller 1 procent jämfört med 2015.
 • För närmare hälften (48 procent) av de handlagda brotten 2016 hade en utredning bedrivits, medan de resterande handlagda brotten (52 procent) direktavskrevs. Andelarna är 1 procentenhet lägre respektive högre jämfört med 2015.
Antal handlagda brott 2016, fördelning. Under året förundersökningsbegränsades 4 procent, samma nivå som 2015.

Samtliga handlagda brott 2016 (totalt 1 490 000 brott) fördelade efter den övergripande indelningen i utredda respektive direktavskrivna brott, samt underliggande grupper av brott efter beslutstyp. Inom parentes anges förändring jämfört med 2015.

 • Under året förundersökningsbegränsades 4 procent (54 900 brott) av samtliga handlagda brott, vilket var samma nivå som 2015.
 • Under 2016 personuppklarades 194 000 handlagda brott, en minskning med 21 300 brott (−10 procent) jämfört med 2015.
 • Av samtliga handlagda brott personuppklarades 13 procent (s.k. personuppklaringsprocent), vilket var 1 procentenhet lägre än 2015.
 • Sett till de utredda brotten personuppklarades 29 procent (s.k. lagföringsprocent), det var en minskning med 2 procentenheter jämfört med 2015. I landets sju regioner varierade lagföringsprocenten från 26 procent i region Stockholm till 33 procent i region Nord.

Konstaterade fall av dödligt våld

 • År 2016 konstaterades 106 fall av dödligt våld i Sverige. Det var 6 fall färre än föregående år, då 112 fall kunde konstateras.
 • Under den senaste tioårsperioden (2007−2016) har antalet fall av dödligt våld varierat mellan 68 och 112 fall årligen, utan någon tydlig trend.
Andelar av dödligt våld, 2011–2016.

Andelar av dödligt våld, 2011–2016, uppdelat på om skjutvapen använts eller ej samt på offrets kön.

 • År 2016 var offret en kvinna i 29 fall och en man i 77 fall. Fördelningen mellan könen har sett likartad ut sedan 1990-talet.
 • I närmare en tredjedel (28 procent) av de konstaterade fallen av dödligt våld 2016 användes skjutvapen, vilket är en lägre andel än 2015 (29 procent).

Fakta

Ändamålet med statistiken över anmälda brott och handlagda brott är att visa på nivå, struktur och utveckling av de anmälda brotten samt ge en övergripande bild av de brottsutredande myndigheternas handläggning av de anmälda brotten.

Ändamålet med statistiken över konstaterade fall av dödligt våld är att redovisa nivå och utveckling av de anmälda brott om mord och dråp som konstaterats vara dödligt våld, se definition nedan.

All statistik är deskriptiv och ger inga djupgående förklaringar till förändringar över tid. Den kan användas för bland annat allmän information, samt som underlag för granskning och uppföljning av de brottsutredande myndigheternas verksamheter.

All statistik finns att hämta på adressen bra.se/kriminalstatistik

För mer information

Definitioner/avgränsningar

Anmälda brott redovisar antalet händelser som har anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visar sig inte vara brott.

Handlagda brott är samtliga anmälda brott för vilka polis, åklagare eller annan utredande myndighet har fattat ett beslut under redovisningsperioden, som innebär att handläggningen av brottet avslutats. Själva brottsanmälan kan ha gjorts samma eller tidigare år.

Förundersökningsbegränsade brott är handlagda brott där beslut har fattats om att en förundersökning ska läggas ner eller inte inledas avseende brottet. Orsaken är oftast att en person är misstänkt för flera brott och polis eller åklagare bedömer att en fortsatt utredning av det aktuella brottet inte skulle få någon eller endast liten betydelse för en eventuell påföljd. Syftet med denna möjlighet är att skapa förutsättningar för att kunna använda tillgängliga utredningsresurser på ett för samhället så effektivt sätt som möjligt.

Personuppklarade brott är handlagda brott där ett lagföringsbeslut har fattats om minst en misstänkt person på brottet. Med lagföringsbeslut avses här beslut om att väcka åtal, utfärda strafföreläggande eller meddela åtalsunderlåtelse.

Personuppklaringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga handlagda brott under samma period.

Lagföringsprocent redovisar andelen personuppklarade brott av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott.

Med dödligt våld avses fullbordade mord, dråp, barnadråp och misshandel med dödlig utgång. Fall som av rättsväsendet bedömts som nödvärn undantas.

Med konstaterade fall avses anmälda brott om dödligt våld där man kunnat konstatera att det med stor sannolikhet är dödligt våld som är dödsorsaken. Med fall avses unika individer som fallit offer för dödligt våld. I statistiken ingår endast fall där gärningen har begåtts i Sverige och har anmälts till polisen eller annan brottsutredande myndighet.