Brottsutvecklingen i Sverige – ny rapport från Brå


Sedan 2005 har andelen brottsutsatta minskat, främst på grund av en minskning av egendomsbrotten. Utsattheten för brott mot person har inte minskat i samma utsträckning, och har under de senaste tre åren (2013–2015) pendlat mellan en högre och en lägre nivå. Det är några av resultaten i rapporten Brottsutvecklingen i Sverige, som Brå publicerar idag.

Lisa Wallin, utredare på Brå

Lisa Wallin. Foto: L. van der Meijs

– Utvecklingen av brott mot person beror främst på att andelen som uppger att de utsatts för hot eller trakasserier, vilket är de vanligaste brotten i den kategorin, har varierat relativt mycket under de senaste tre åren, säger rapportens redaktör, utredaren Lisa Wallin.

Även andelen utsatta för sexualbrott har varierat, men med en tydligare ökning de senaste tre åren. Den kontinuerliga ökningen av polisanmälda sexualbrott har däremot mattats av under senare år. Sjukvårdsdata visar ingen ökning i antal personer som sökt vård till följd av sexuella övergrepp.

Dödligt våld i nära relationer minskar, men dödligt skjutvapenvåld mot män ökar

Det dödliga våldet har minskat under 2000-talet, trots att det var som högst 2015 (112 fall). Mellan 2001 och 2005 inträffade i genomsnitt 92 fall av dödligt våld årligen, medan det 2011–2015 var i genomsnitt 85 fall årligen. Under 2000-talet har dödligt våld mot kvinnor i nära relationer samt dödligt våld mot barn minskat, samtidigt som det dödliga skjutvapen­våldet mot män har ökat de senaste åren.

En annan minskning gäller andelen hushåll som utsatts för stöld. Under 2015 utsattes knappt 10 procent av hushållen för någon typ av stöldbrott, vilket kan jämföras med nära 13 procent 2006. Även andelen personer som utsatts för misshandel har minskat under 2000-talet.

Fredrik Marklund, utredare på Brå.

Fredrik Marklund. Foto: L. van der Meijs

– Vid misshandel är det främst alkoholrelaterad misshandel mellan obekanta unga män som har minskat, säger Fredrik Marklund, utredare på Brå.

Ökande könsskillnader i utsatthet för brott

Brottsutvecklingen ser dock olika ut för kvinnor och för män. Under 2000-talet har andelen utsatta kvinnor ökat något, medan andelen utsatta män minskat något under samma period.

– Det beror på att brott som kvinnor oftare utsätts för, såsom trakasserier och sexualbrott, tycks ha ökat något, samtidigt som exempelvis misshandel, som män oftare utsätts för, har minskat något, säger Lisa Wallin.

Två huvudsakliga källor

För analyserna av brottsutvecklingen har huvudsakligen två källor använts: Brås nationella trygghetsundersökning (NTU) och den officiella kriminalstatistiken. De två källorna kan vid jämförelse ibland visa motsägande bilder. Medan NTU ofta ger en mer korrekt bild av den faktiska utsattheten i befolkningen, är kriminalstatistiken en värdefull källa för att se hur stor belastning rättsväsendet har till följd av brott.

Brottsutvecklingen i Sverige

Brå har publicerat rapportserien Brottsutvecklingen sedan 1976. Syftet är att ge en aktuell bild av utvecklingen och strukturen hos flera centrala brottstyper.

För ytterligare information