Ny bok om samverkan


Nu kommer en ny utgåva av boken Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete – med checklistor och fokus på ett kunskapsbaserat arbetssätt. Den nya utgåvan har anpassats till den nya Polismyndigheten och dess fokus på medborgarperspektiv.

För att säkra kvaliteten på det brottsförebyggande arbetet och utveckla samverkan mellan kommun och polis krävs ett strukturerat och systematiskt arbetssätt. Boken Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete beskriver hur samverkan kan läggas upp och utföras stegvis, enligt ett kunskapsbaserat arbetssätt, i en så kallad samverkansprocess med hjälp av samverkansöverenskommelser och medborgarlöften.

- Boken har arbetats om till att bli kortare och mer handfast med checklistor och fokus på ett kunskapsbaserat arbetssätt. Den har också anpassats till den nya Polismyndigheten och dess fokus på medborgarperspektiv, säger Charlotta Gustafsson, Brottsförebyggande rådet.

Boken, som är framtagen i samarbete med Polismyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting, ger konkreta råd och tips om hur kommun och polis tillsammans kan minska brottsligheten och rädslan för brott och på så sätt öka tryggheten i samhället. Den är i första hand skriven för anställda inom polis och kommun som arbetar strategiskt med lokala brottsförebyggande frågor, men även andra, såväl tjänstemän som förtroendevalda, som berörs av det brottsförebyggande arbetet, kan ha nytta av boken.

Beställ eller ladda ner Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete


Samverkansprocessen

Samverkansprocessen

En samverkan i brottsförebyggande arbete som utgår från lokala lägesbilder kan beskrivas som ett kretslopp med fem steg i vilka arbetet initieras, planeras, genomförs och följs upp för att sedan starta igen.