Väntetid och tekniska problem är tidstjuvar för polisen


Brå har studerat hur lång tid poliser i Ingripandeverksamheten lägger på att avrapportera ärenden. I genomsnitt tog det en timme och sex minuter från att en patrull kom in för att avrapportera ett brottsärende till dess att de var redo att åka ut igen.

Brås studie Avrapportering i Ingripandeverksamheten bygger på observationer i Söderorts polismästardistrikt i Stockholm. Där studerades hur arbetslagen i närpolisområdena, numera lokalpolisområdena, Farsta, Globen och Skärholmen avrapporterade sina ärenden.

– De mest tidskrävande uppgifterna var sådana som direkt rörde avrapporteringen, nämligen att skriva förhör och att upprätta en anmälan, säger Anna-Lena Beutgen, utredare på Brå.

Två moment som inte direkt rörde avrapporteringen lyfts särskilt fram som tidstjuvar, dels när någon i gruppen fick sitta och vänta på att den andre blev klar, dels andra tekniska problem som orsakade fördröjningar.

Faktorer för effektivare avrapportering

Brås studie lyfter fram följande möjligheter att effektivisera avrapporteringen:

  • Förbättra det tekniska stödet
  • Se till att tekniken fungerar
  • Förbättra den tekniska supporten
  • Skapa enhetlighet för vad fritexten i en RAR-anmälan ska innehålla
  • Strukturera upp arbetet även i mindre omfattande ärenden
  • Ge möjlighet att avrapportera i lugn och ro

De tidsvinster som kan göras när det gäller avrapportering på en polisstation är inte gigantiska, särskilt inte om man samtidigt vill måna om att dokumentationen håller hög kvalitet. I en så stor verksamhet som polisens, kan dock även små effektiviseringar få märkbar effekt.

– Om man kan reducera tidsåtgången för avrapportering med tio minuter per polis i Ingripandeverksamheten motsvarar det enligt en grov uppskattning årsarbetstiden för 100 poliser. Det är viktigt att komma ihåg att en effektivare avrapporteringsprocess inte bara skulle spara resurser utan även kan förbättra polisernas arbetsmiljö, säger Anna-Lena Beutgen.

Kontakt

Anna-Lena Beutgen, utredare. 08-527 58 498, anna-lena.beutgen@bra.se

Bakgrund

I Brås tidigare utvärdering av alliansregeringens satsning på fler poliser, framgick att en ganska liten del av resurserna gått till att förstärka Ingripandeverksamheten, och då särskilt arbetet med inledande utredningsinsatser. Brås bedömning var att tiden för att bedriva sådana insatser måste förstärkas om personuppklaringen ska kunna öka. Läs mer i rapportserien om satsningen på fler poliser:

Satsningen på fler poliser - vad har den lett till (2013:12)

Polisers syn på utredningen av mängdbrott (2013:20)

Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring? (2014:17)