Mattias Larsson, generaldirektör för Brå och Karin Svanberg, enhetschef för utveckling av brottsförebyggande arbete på Brå.

Mattias Larsson, generaldirektör för Brå och Karin Svanberg, enhetschef för utveckling av brottsförebyggande arbete på Brå.

Ny lag träder i kraft – en milstolpe för det brottsförebyggande arbetet

Från och med den 1 juli 2023 finns Lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete på plats. För första gången regleras därmed det kommunala brottsförebyggandet i svensk lag.

Att lagen nu finns på plats är en milstolpe för Sveriges brottsförebyggande arbete, där polisen får en i lagen jämbördig part att samverka med för att minska brottsligheten och öka tryggheten. Kommunerna, med stöd av Brå och Länsstyrelserna, står nu inför den viktiga uppgiften att omsätta lagen i praktik runtom i landet.

– Lagen ger beslutsfattare i kommunerna en reell möjlighet att driva på utvecklingen av ett träffsäkert brottsförebyggande arbete med medborgarnas trygghet i fokus. Vi ser fram emot att ge kommunerna det stöd de behöver för att lagens intentioner ska uppfyllas, säger Karin Svanberg, enhetschef för utveckling av brottsförebyggande arbete på Brå.

Kunskapsunderlag ger effektivare åtgärder

Brås uppföljningar visar att en relativt stor andel av kommunerna har ett stort arbete framför sig för att nå upp till de krav som den nya lagstiftningen ställer på kommunerna.

– Det finns en risk att insatserna som genomförs i dag i kommunerna är ineffektiva och inte leder till minskad brottslighet. Vi kan till exempel se att det ofta saknas en koppling mellan identifierade brottsproblem och åtgärder. Arbetet följs också sällan upp utan man jobbar vidare från år till år utan kunskap om det är verkningsfullt. Följs lagen kan arbetet därför bli effektivare, säger Karin Svanberg, enhetschef på Brottsförebyggande rådet.

Brå har tidigare poängterat att den nya lagstiftningen innebär att varje enskild kommun får en chans att utveckla och förbättra sitt brottsförebyggande arbete. Med lagstiftningen på plats ökar dock inte bara möjligheterna, utan också förväntningarna och kraven på kommunernas arbete och insatser. Lagstiftningen innebär att kommunerna är skyldiga att:

  • Ta fram en lägesbild över brottsligheten inom kommunens geografiska område
  • Besluta om åtgärdsplan för att förebygga brott, baserat på lägesbild och orsaksanalys
  • Ansvara för den lokala samordningen av det brottsförebyggande arbetet
  • Arbeta för att etablera samverkan med andra relevanta aktörer

I takt med att kommunernas ansvar för det brottsförebyggande arbetet ökar, får också Brå ett utökat uppdrag att stötta kommunerna i deras arbete. Inför att lagen träder i kraft har Brå därför utvecklat ett antal stödinsatser, som vi uppmanar samtliga kommuner att utnyttja.

– Vi ser mycket fram emot att få jobba tillsammans med kommunerna och det ska verkligen bli spännande att få vara med och ge lagstiftningen effekt i praktiken, säger Mattias Larsson, generaldirektör på Brå.

Helena Söderberg, brottsföre­byggande samordnare i Mölndals stad

Stärk kompetensen

Brås webbaserade utbildningar i brotts­före­byggande arbete vänder sig till dig som är yrkesverksam inom kommun, polis, bostads­bolag eller annan verksamhet i samverkan och med strategiskt ansvar för lokalt brottsföre­byggande arbete. Det finns en basutbildning för dig som är ny i din yrkesroll och en påbyg­gnadsutbildning för dig som varit verksam inom brotts­förebyggande och vill fördjupa dig ytterligare.