Polisens forensiska verksamhet ofta avgörande för brottsutredningar


Vid rättegångar kan bevis, såsom fingeravtryck och dna, fungera som underlag till en fällande dom. Därför kan det forensiska arbetet vara den pusselbit som gör det möjligt att utreda och väcka åtal. I Brås senaste kortanalys beskriver vi Nationellt forensiskt centrums forensiska verksamhet.

När ett brott begåtts startar brottmålsprocessen ofta med en brottsplatsundersökning och avslutas antingen när polis eller åklagare lägger ned ärendet, när åklagaren meddelar åtalsunderlåtelse eller utfärdar strafföreläggande, eller när ärendet avgörs i domstol. Genom teknisk information och bevisning stöttar den forensiska verksamheten rättsväsendets aktörer genom att ge svar på frågor om en händelses förlopp. Det kan inkludera aspekter som rör spårens egenskaper, kopplingar mellan orsak och verkan, eller kopplingar mellan platser, spår och personer i tid och rum.

Den forensiska verksamheten är även en viktig länk i samordningen av olika utredningar och ger möjlighet att se likheter i tekniskt tillvägagångssätt mellan olika brott. Forensiken kan binda samman brottsplatser eller koppla misstänkta till brottsplatser genom träffar från biometriska register. Utöver lagföringsaspekten är bevis och bevisvärdering också viktigt för rättssäkerheten. En misstänkt person – som är oskyldig – kan få hjälp att bli friad från misstanke.

NFC hanterar främst stölder, narkotikabrott och allvarligare brott

Nationellt forensiskt centrum (NFC) är den avdelning inom polisen som ansvarar för forensisk verksamhet. Sett till polisens samtliga ärenden hanterar NFC bara en mindre del, cirka fem procent. Bland de ärenden som involverar NFC är vissa brottskategorier vanligare än andra. NFC hanterar framför allt inbrott och andra stölder, narkotikabrott samt allvarligare brott, som till exempel mord och dråp eller överlåtelse av narkotika. Vid andra brott är det ovanligt att skicka någon beställning till NFC.

Om NFC

  • Nationellt forensiskt centrum (NFC) är en avdelning inom polisen sedan januari 2015
  • NFC ansvarar för forensisk verksamhet, såsom forensiska undersökningar och forensisk spårsäkring och analys vid händelser som innefattar kemiska, biologiska, radiologiska eller nukle­ära och explosiva element.
  • Vid vissa brottsplatser görs en brottsplatsundersökning, varefter en förundersökningsledare, en lokal brottsplatsunder­sökare (lokus) eller en ingripandepolis kan göra en beställning till NFC.
  • Vanligast är undersökningar av dna samt av narkotika, dopning och alkohol.
  • Under den senaste tvåårsperioden redovisade polisen 274 000 ärenden till åklagare, och NFC var involverade i 69 000 av dem, vilket motsvarar 25 procent.
  • NFC:s ärenden direktavskrivs mycket sällan – drygt hälften redovisas till åklagare.

Sammanfattning

Forensiska undersökningar och handläggnings­beslut En beskrivande studie av Nationellt forensiskt centrum (5/2019)

Kontakt

Victor Ståhl
victor.stahl@bra.se
08-527 58 422