Helena Söderberg, brottsföre­byggande samordnare i Mölndals stad

Vi behöver arbeta på alla fronter säger Erika Sallander, utredare på Brå. Det handlar om att minska rekryteringen, göra det svårare att genomföra brotten och lagföra, men även att stödja individerna i att lämna en kriminell livsstil.

Med rätt insatser, i rätt tid, minskar risken för återfall

Att förebygga återfall i brott är just nu extra aktuellt då gängkriminalitet drar till sig många unga. De som vill hoppa av gäng, och andra som vill bryta sin kriminella livsstil, behöver ofta ett brett stöd från både kommuner, hälso-och sjukvård och olika myndigheter. För att kunna ge rätt stöd när det ger mest effekt, krävs en välstrukturerad samverkan. Brå har utvecklat ett stöd till utveckling av lokalt och regionalt återfallsförebyggande samarbete. Erika Sallander, utredare, Brå, berättar här om vikten av att arbeta förebyggande mot återfall i brott.

Varför ska man arbeta med förebyggande insatser kring återfall i brott, just nu?

På senare år har det blivit extra aktuellt i samband med den delvis nya form av gängkriminalitet vi sett växa fram. Unga som sugs in i de lokala gängen, och vi behöver arbeta på alla fronter, både för att minska rekryteringen, göra det svårare att genomföra brotten och lagföra, men även med att stödja individerna i att lämna en kriminell livsstil.

Avhopparfrågan är aktuell, men även andra behöver ungefär samma typ av stöd för att lämna ett liv i kriminalitet. Tittar man på Brås återfallsstatistik 2020 var det över 17 000 personer som frigavs från anstalt eller fick frivårdspåföljd under ett enda år. Tyvärr återföll 64 procent av de som frigavs från anstalt, och 42 procent av dem som avtjänade en frivårdspåföljd. Det finns mycket att vinna på att arbeta mot återfall i brott, både utifrån ett individperspektiv, men även utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Hur ska man arbeta för att förebygga återfall?

Forskning har visat att vi som samhällsaktörer verkligen kan påverka individer, och genom att göra rätt insatser, i rätt tid, kan vi minska risken för återfall i brott. Det kan handla om att ge socialt stöd, vård och behandlingar, boende, hjälp att komma in på arbetsmarknaden och att klara av sin försörjning. Men för att insatserna ska komma i både rätt tid och rätt följd, när de gör mest nytta, krävs en tydlig och välfungerande samverkansstruktur mellan de ansvariga parterna.

Idag finns det en del brister i samordningen mellan de direkt ansvariga organisationerna. Det här blir extra sårbart i samband med frigivning från anstalt eller avslutad frivårdspåföljd, då andra parter (myndigheter, kommuner och hälso- och sjukvården) behöver ta över samordningsansvaret efter Kriminalvården. Fungerar inte den samordningen riskerar klienterna att hamna mellan stolarna mellan olika huvudmän, med långa väntetider som följd. Det är olyckligt eftersom risken att återfalla i brott är som störst under just denna tid.

Vad gör Brå för att bidra till utvecklingen av ett återfallsförebyggande samarbete?

Vi har utvecklat ett stöd för utveckling av samverkan för att förebygga återfall i brott. Det är en kombination av en utbildnings- och arbetsdag där utvecklingsansvariga personer från de relevanta organisationerna tillsammans, arbetar fram en kunskapsbaserad och effektiv samverkansstruktur. Syftet är att stimulera utvecklingen av en lokal och regional välfungerande och återfallsförebyggande samverkan, där arbetet läggs in i den ordinarie löpande verksamheten. Vi har även tagit fram en skrift, som ger en kortfattad beskrivning och tar upp vad forskningen visat fungera, samt en del praktiska råd som man kan ta hjälp av när man utvecklar ett återfallsförebyggande samarbete. Vi har därtill tagit fram ett komplett arrangörsmaterial, för den eller de som verkar på regional nivå och som vill anordna ett utvecklingsseminarium. Där finns en steg-för-steghandledning och allt stödmaterial som krävs för genomförandet. Konceptet har tidigare testats i pilotform, och har utvärderats med positiva resultat.

Forskning har visat att vi som samhällsaktörer verkligen kan påverka individer, och genom att göra rätt insatser, i rätt tid, kan vi minska risken för återfall i brott. Det kan handla om att ge socialt stöd, vård och behandlingar, boende, hjälp att komma in på arbetsmarknaden och att klara av sin försörjning. Men för att insatserna ska komma i både rätt tid och rätt följd, när de gör mest nytta, krävs en tydlig och välfungerande samverkansstruktur mellan de ansvariga parterna.

- ERika Sallander