Ny Bråstudie: Misstänkta för brott bland personer med inrikes respektive utrikes bakgrund

Pressmeddelande

Andelen brottsmisstänkta i befolkningen har minskat under åren 2007–2018, såväl bland personer med inrikes som med utrikes bakgrund, visar en ny studie från Brå. Störst andel brotts­misstänkta finns bland inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar, följt av gruppen utrikesfödda. Skillnaderna, mellan de olika gruppernas risk att misstänkas för brott, beror bland annat på skillnader i gruppernas åldersfördelning. Exempelvis finns det en större andel unga personer i gruppen inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar, jämfört med inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar, och andelen misstänkta för brott är generellt sett större bland unga än bland äldre.

Under perioden 2007–2018 har andelen brottsmisstänkta minskat i de studerade grupperna. Bland inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar har andelen brottsmisstänkta minskat från 1,6 till 1,4 procent och bland inrikesfödda med en utrikesfödd förälder har den minskat från 3,3 till 2,6 procent. I gruppen inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar har andelen brottsmisstänkta minskat från 5,3 till 4,7 procent och bland utrikesfödda har den minskat från 4,0 till 3,6 procent.

För vissa brottstyper har andelen misstänkta däremot ökat under 2007–2018. Till exempel har andelen misstänkta för narkotika­brott ökat i samtliga undersökta grupper, och för dödligt våld har andelen misstänkta ökat i gruppen inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar.

I Brås studie ingick även att undersöka de olika studerade gruppernas så kallade överrisk att misstänkas för brott, det vill säga deras risk jämfört med en referensgrupp.

- När vi jämför de olika grupperna med referensgruppen, som utgörs av inrikesfödda personer med två inrikesfödda föräldrar, så ser vi att överrisken ligger kvar på ungefär samma nivå 2018 som 2007, säger David Shannon, enhetschef, Brå.

Att registreras som brottsmisstänkt är 2,5 gånger så vanligt för utrikesfödda som för inrikes­födda med båda föräldrarna födda i Sverige. För inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar är det drygt 3 gånger så vanligt som för inrikesfödda med båda föräldrarna födda i Sverige.

- Även om inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar har en relativt hög överrisk, så är de en liten grupp i befolkningen, och de står för en relativt liten andel av samtliga registrerade brott, säger David Shannon.

Studien är i huvudsak en beskrivande kartläggning. I en del analyser tas dock hänsyn till skillnader mellan grupperna gällande vissa bakgrundsfaktorer: Ålder, kön, disponibel inkomst, utbildningsnivå och kommuntyp. Dessa analyser visar att variationer i åldersfördelningen mellan de olika grupperna är en viktig faktor. Bland utrikes­födda samt i synnerhet inrikesfödda med utrikesfödda föräldrar är det en högre andel yngre personer, och unga misstänks generellt för brott i högre utsträckning än äldre. Analyserna visar att överriskerna också till viss del hänger ihop med skillnader i de olika gruppernas inkomst- och utbildningsnivåer.

Fakta

Detta är en deskriptiv rapport som bygger på tre delstudier med olika fokus, delstudie 1: Andelen brottsmisstänkta 2015–2018, delstudie 2: Utvecklingen av andelen brottsmisstänkta 2007–2018, delstudie 3: Utvecklingen av olika gruppers andel av samtliga brottsmisstankar 2007–2018. Till grund för studien användes data från Brå om misstänkta personer samt SCB:s klassificering över personer med inrikes respektive utrikes bakgrund, i följande fyra grupper: inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar; inrikesfödda med en utrikes- och en inrikesfödd förälder; inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar samt utrikesfödda.