Lagföring, kriminalvård och återfall i brott


I dag publiceras den slutliga officiella statistiken över lagföringsbeslut och kriminalvård 2018, samt återfall i brott 2012 (slutlig) och 2016 (preliminär). Statistiken beskriver händelser i rättskedjans senare del och påverkas därmed av inflödet från myndigheter tidigare i rättskedjan, som polis och åklagare.


Lagföringsbeslut

 • År 2018 fattades 101 000 lagföringsbeslut (fällande domslut i tingsrätten och lagföringsbeslut hos åklagare), vilket är en ökning med 4 procent eller 4 130 fler beslut jämfört med 2017. Domsluten ökade med 6 procent till 60 600 domslut, strafföreläggandena ökade med 4 procent till 30 400 beslut och åtalsunderlåtelserna minskade med 3 procent till 10 200 beslut.
 • Av samtliga lagföringsbeslut avsåg 17 procent (16 800 beslut) kvinnor och 83 procent (84 400 beslut) män.
 • Antalet domslut med huvudpåföljden fängelse ökade med 4 procent (+ 445 domslut) till 10 700 domslut jämfört med 2017. Det var främst de långa fängelsestraffen på 24 månader eller mer som ökade, med 30 procent eller 288 domslut, jämfört med 2017.
 • Antalet domslut med huvudpåföljden böter ökade med 7 procent till 30 400 domslut, och antalet domslut med huvudpåföljden villkorlig dom ökade med 8 procent till 9 630 domslut. Domslut med skyddstillsyn som huvudpåföljd ökade med 2 procent till 5 830 domslut.

Kriminalvård

Anstalt

 • År 2018 intogs 8 930 personer på kriminalvårdsanstalt, vilket var en ökning (+6 %) jämfört med 2017. Av de personer som togs in 2018 var 673 (8 %) kvinnor och 8 260 (92 %) män.
 • Antalet kvinnor som togs in ökade med 10 procent jämfört med 2017, medan antalet män ökade med 6 procent. Sammantaget innebar det att andelen kvinnor som togs in 2018 var 1 procentenhet lägre än året innan.

Fotboja och frivård

 • Under 2018 påbörjade 1 560 personer intensivövervakning med elektronisk kontroll (IÖV), vilket jämfört med 2017 innebar en minskning med 5 procent. Av de som påbörjade IÖV 2018 var 225 kvinnor (−6 %) och 1 340 män (−5 %). Jämfört med 2009 har antalet personer som påbörjat IÖV minskat med 48 procent (−34 % kvinnor och −50 % män).
 • År 2018 var det totalt 6 280 personer som påbörjade frivårdspåföljd med övervakning (här avses dömda till skyddstillsyn eller villkorligt frigivna från anstalt). Av dessa var 979 kvinnor (+3 %) och 5 300 män (+3 %). Jämfört med 2009 har antalet personer som påbörjade frivårdspåföljd med övervakning minskat med 16 procent (−20 % för kvinnorna och −15 % för männen).

Häkte

 • Den 1 oktober 2018 var 2 000 personer inskrivna i häkte, fördelat på 112 kvinnor och 1 890 män. Det motsvarade en ökning sedan 2017, på totalt 9 procent (−3 % kvinnor och +10 % män).
 • Av personerna inskrivna i häkte den 1 oktober 2018 avtjänade 181 personer eller 9 procent fängelsestraff i häkte (verkställighetsfall). Av dem var 9 kvinnor och 172 män, eller 5 procent kvinnor respektive 95 procent män. Antalet verkställighetsfall ökade med 6 procent jämfört med året innan.

Återfall i brott

Preliminär statistik 2016 (återfall inom ett år)

 • Av samtliga personer med en ingångshändelse 2016 återföll 24 procent i brott inom ett år. Av kvinnorna återföll 16 procent och av männen 26 procent. Återfallsandelen uppvisar mycket små förändringar över tid.
 • Bland dem som hade fängelse som mest ingripande påföljd i ingångshändelsen har det dock skett en tydlig minskning i återfall sedan 2007. Av dem som frigavs från anstalt har återfallsandelen minskat, från 52 till 44 procent (−8 procent­enheter).

Slutlig statistik 2012 (återfall inom tre år)

 • Av samtliga personer med en ingångshändelse 2012 återföll 41 procent i brott inom tre år. Bland kvinnorna återföll 30 procent och bland männen 43 procent.
 • Den totala återfallsandelen, samt den för män respektive kvinnor, uppvisar mycket liten förändring över tid. Jämfört med 2003 har den minskat med en (1) procentenhet
 • Andelen personer som återfaller i brott har minskat i de flesta påföljdskategorier sedan 2003, med undantag för böter och intensivövervakning med elektronisk kontroll. Störst minskning kan ses för dem med skyddstillsyn med samhällstjänst (5 procentenheter) och för dem med fängelse (6 procentenheter).

För mer information

Definitioner/avgränsningar

 • Statistiken över lagföringsbeslut redovisar det årliga antalet fällande domslut i tingsrätten samt beslut om att meddela åtalsunderlåtelse (att åklagaren beslutar att inte åtala trots att den misstänkte bedöms vara skyldig till brottet) eller godkända strafförelägganden.
 • Statistiken över kriminalvård redovisar det årliga antalet fällande domslut i tingsrätten samt beslut om att meddela åtalsunderlåtelse (att åklagaren beslutar att inte åtala trots att den misstänkte bedöms vara skyldig till brottet) eller godkända strafförelägganden.
 • Statistiken över återfall i brott redovisar det årliga antalet och andelen personer som återfallit i nya lagförda brott efter en ingångshändelse. Ingångshändelsen utgör starttidpunkten från vilken återfall i nya brott följs upp. Uppföljningstiden är tre år i den slutliga statistiken, och ett år i den preliminära statistiken.
 • Ingångshändelse: när en person friges från anstalt, skrivs ut från sluten ungdoms­vård eller avslutar en intensivövervakning med elektronisk kontroll (fotboja), samt när ett domslut rörande andra icke frihets­berövande påföljder (t.ex. skyddstillsyn, villkorlig dom, böter, ungdomstjänst) vinner laga kraft.
 • Statistik över lagföringsbeslut, intagna i kriminalvård respektive återfall i brott presenteras i tabeller samt i rapporter som sammanfattar de viktigaste resultaten och ger stöd i hur statistiken bör tolkas. Statistiken är deskriptiv och ger inga djupgående förklaringar till de förändringar som skett under referensåret eller över tid. Statistiken kan användas som ett underlag för vidare analys av utvecklingen på dessa områden.