Våldet blir inte vanligare – men det förändras


Det finns inga indikationer på att våldet ökar i samhället, däremot har det blivit vanligare med uppgörelser i kriminella kretsar, ofta med skjutvapen. Brås utredare Sven Granath berättar om brottsutvecklingen för bland annat våldsbrott.  

Sven Granath. Foto: Lieselotte van der Meijs

Sven Granath. Foto: Lieselotte van der Meijs

Om våldet i samhället

Generellt finns inga indikationer på att våldet blir mer utbrett. Våra befolkningsundersökningar visar tvärtemot att det är något färre personer som utsätts för våld jämfört med för några år sedan. Även våra skolundersökningar visar en nedgång, både i deltagande och utsatthet för våld över längre tid. När det gäller det dödliga våldet är minskningen tydlig – de senaste tjugo åren har vi sett en nedgång på en dryg fjärdedel i förhållande till befolkningsmängden.

Men det är viktigt att komma ihåg att det kan se olika ut i olika delar av landet. I vissa delar av våra storstäder kan det mycket väl vara en negativ utveckling, medan landet i stort följer en annan trend.

Om våldets karaktär

Våldet förändras över tiden – vissa typer av våld blir vanligare medan andra blir ovanligare. Exempelvis har vi sett en ökning när det gäller uppgörelser i kriminella kretsar de senaste tio åren, ofta med skjutvapen. Samtidigt minskar annat mer alkoholrelaterat våld.

Om läget just nu

Man vet aldrig om just det här året ska sticka ut i statistiken, och man vet först i efterhand om man stått inför ett verkligt trendbrott. Ofta är en ökning av uppmärksammade våldsdåd under en kortare period en tillfällig avvikelse. Och att bara se till statistiken över anmälda brott för de senaste månaderna är ofta en dålig metod att se var vi befinner oss i utvecklingen. Slumpvisa variationer kan ha stor betydelse, och anmälningsstatistiken präglas av andra faktorer än den faktiska brottsligheten, t.ex. polisens och andra myndigheters sätt att arbeta mot våld.

Om brottsutvecklingen i stort

Brottsligheten förändras hela tiden i takt med samhället. I dag ser vi fler bedrägerier än tidigare, framför allt via nätet. Där har också andra typer av brott blivit vanligare, t.ex. vissa typer av kränkningar och ofredanden. Det finns en liten grupp högaktiva yrkeskriminella som utnyttjar ny teknik och nya metoder att utföra brott, exempelvis vid utpressning, grova rån och narkotikabrott. Samtidigt minskar vissa traditionella stöldbrott som stölder ur och av bilar. En typ av våldsbrott som fått mycket uppmärksamhet är också sexualbrott med inslag av våld, och där är utvecklingen mycket svår att följa.  

Sven Granath är utredare på Brå. Han arbetar just nu med en rapport om utvecklingen av det dödliga våldet som kommer ut senare i höst.

Andel som utsatts för misshandel

Andelen utsatta personer i befolkningen (16-79 år) för misshandel, därav allvarlig misshandel (som krävt någon form av sjukvård), år 2005–2013. Källa: NTU 2014.

Brottsutvecklingen