Omslag till rapporten Brott bland ungdomar i årskurs nio

Brott bland ungdomar i årskurs nio (1995–2011)

Resultat från Skolundersökningen om brott åren 1995–2011

En rapport som beskriver utvecklingen av andelen unga som enligt egen uppgift deltagit i brott eller andra problembeteenden samt andelen unga som anger att de utsatts för vissa typer av brott åren 1995—2011.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Ungdomsbrottslighetens omfattning och utveckling är en återkommande fråga i samhällsdebatten. Att så väl som möjligt beskriva ungdomsbrottsligheten är därför viktigt för Brottsförebyggande rådet. Det är välkänt att många ungdomsbrott begås utan att de upptäcks, anmäls och registreras. Självdeklarationsundersökningar är därför en värdefull källa till kunskap om ungdomsbrottslighetens omfattning, karaktär och utveckling.

Sedan 1995 har det genomförts riksrepresentativa enkätundersökningar om brott bland ungdomar i årskurs nio. De genomförs vart tredje år och resultaten presenteras i rapporter av Brottsförebyggande rådet. Sverige tillhör ett fåtal europeiska länder som har möjlighet att beskriva ungdomsbrottslighetens utveckling i denna åldersgrupp på annat sätt än enbart genom kriminalstatistik.

Det övergripande syftet med studien är att beskriva utvecklingen av andelen unga som enligt egen uppgift deltagit i brott eller andra problembeteenden samt beskriva utvecklingen av andelen unga som anger att de utsatts för vissa typer av brott åren 1995—2011. Rapporten vänder sig till anställda inom rättsväsendet och socialtjänsten och till andra som intresserar sig för ungdomsfrågor.

Fakta om publikationen

Författare: Jonas Ring
Publikationsår: 2013
Antal sidor: 96

Rapport: 2013:3
Publikationsnummer: ISBN: 978-91-87335-05-1
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-492

Kundkorg

Summa: