Brå får i uppdrag att ta fram statistik över utsatta områden

Genom en ändring i årets reglerings­brev ger regeringen Brå i uppdrag att ta fram statistik över utsatt­het för brott, trygghet och förtro­ende för rätts­väsendet i utsatta områden.

Med utgångspunkt från Nationella trygghetsundersökningen får Brå nu i uppdrag att utforma och ta fram stati­stik för utsatta områden, både baserat på den områdes­indel­ning av utsatta områden som Polis­myndig­heten tar fram och använder samt de områdes­typer som Delega­tionen mot segrega­tion (Delmos) redo­visat inom ramen för sitt upp­drag att kart­lägga och analy­sera utveck­lingen av socio­ekono­misk segrega­tion i Sverige.

Syftet med upp­draget är att beskriva utveck­lingen av utsatt­het för brott, trygg­het och förtro­ende för rätts­väsendet i utsatta områden, samt möjlig­göra jäm­förelser med andra områden. Ökad kun­skap om hur utsatta områden exempel­vis skiljer sig från andra områden är viktigt för att sam­hällets aktörer ska kunna arbeta mot den problema­tik som finns.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 oktober 2022.