Brottsutvecklingen för vissa egendomsbrott


Villainbrotten har planat ut, men utsattheten för bedrägerier har ökat. Det är Brås bedömning för två av de egendomsbrott som omfattas av den nya kortanalysen, som inte uppvisar några större förändringar jämfört med förra året.

Brås nya kortanalys omfattar de egendomsbrott som efterfrågas i Brås Nationella trygghetsundersökning (NTU), det vill säga bostadsinbrott, bilstöld och stöld ur/från fordon, cykelstöld, och bedrägeri. Förutom dessa omfattar kortanalysen även beskrivningar av utvecklingen för skadegörelse, narkotikabrott och rattfylleri. Avslutningsvis görs en övergripande jämförelse med utvecklingen i Danmark, Finland och Norge.

Andel som utsatts för bostadsinbrott

Andelen hushåll utsatta för bostadsinbrott 2006–2014 efter boendeform. Källa: NTU 2015.

Bostadsinbrotten på en stabil nivå

Brå bedömer att villainbrotten har planat ut efter tidigare ökningar, medan lägenhetsinbrotten haft en mer stabil utveckling över tid.

NTU och statistiken över anmälda brott visar på olika utvecklingskurvor. Enligt NTU har utsattheten för bostadsinbrott varit mer eller mindre stabil sedan den första mätningen 2006 medan antalet anmälningar ökat under samma tid, med en liten minskning det senaste året. Skillnaden beror på att även inbrott i fritidshus och vissa andra utrymmen (till exempel förråd) i viss utsträckning kan fångas upp i NTU, men inte i anmälningsstatistiken, där sådana inbrott särredovisas. De inbrottstyperna har minskat under de senaste åren, vilket gör att utsattheten sammantaget framstår som oförändrad i NTU.

Bilstölder och stölder ur och från fordon fortsätter att minska

Samtliga studerade källor visar en samstämmig bild av utvecklingen för bilstöld och stöld ur och från fordon. Utsattheten har minskat kontinuerligt sedan slutet av 90-talet, då ett EU-direktiv infördes som innebär att alla nytillverkade bilar måste förses med ett elektroniskt stöldskydd.1 I takt med att bilparken byts ut finns allt färre bilar som kan stjälas utan tillgång till bilnyckel. Denna förklaring får också stöd i statistik från försäkringsbolag som visar att bilar som tillverkats före 1998 anmäls som stulna i högre grad än de som tillverkats senare. Vad gäller stölder ur och från for-don är minskningen troligen åtminstone delvis en konsekvens av utvecklingen för bilstöld, eftersom brotten ofta begås vid ett och samma tillfälle (Brå 2008). Nytillverkade bilar har också inbyggd bilstereo, vilket gör det svårare att stjäla sådana, något som var en relativt vanlig typ av stöld ur fordon tidigare. En ytterligare förklaring kan vara att bilägare blivit bättre på att inte lämna värdefulla saker i sina bilar och på att bilar mer sällan parkeras på oövervakade, offentliga platser. Användning av kameraövervakning på parkeringsplatser har till exempel blivit vanligare och har visat sig ha en brottsförebyggande effekt (Brå 2012).

Andel som utsatts för cykelstöld

Andelen hushåll utsatta för cykelstöld år 2006–2014. Källa: NTU 2015.

Antalet cykelstölder relativt oförändrat

Utsattheten för cykelstölder har legat på en stabil nivå med en tendens till minskning under åtminstone de senaste fem åren, enligt NTU. Anmälningsstatistiken visar en liknande utveckling, förutom de två senaste åren då antalet anmälningar ökade. Sett i ett längre perspektiv har det skett en utplaning i antalet anmälda brott från en tidigare minskning som var som störst under andra hälften av 90-talet. Brå har tidigare konstaterat (Brå 2008) att minskningen i antalet anmälda brott har berott både på en minskad faktisk utsatthet tack vare bättre lås och större försiktighet hos cykelägare, men också på en minskad anmälningsbenägenhet på grund av förändrade försäkringsvillkor vid cykelstöld.

Andel som utsatts för bedrägeri

Andel personer i befolkningen (16–79 år) utsatta för bedrägeri år 2005–2014. Källa: NTU 2015.

Bedrägerierna ökar

Brå bedömer att utsattheten för bedrägeri har ökat över tid. NTU visar en ökning sedan 2008, och anmälningsstatistiken visar en ökning något tidigare. NTU speglar endast utsattheten bland privatpersoner, medan statistiken över anmälda bedrägeribrott även omfattar företag, myndigheter, föreningar och liknande. Ökningen i utsattheten för bedrägeri beror till stor del på att internetanvändningen ökar och att den tekniska utvecklingen bidrar till att allt fler bedrägerier kan begås. Det medför också att brott kan begås mot ett stort antal personer samtidigt. Detta märks inte minst av att antalet anmälningar om datorbedrägeri och bedrägerier med hjälp av internet ökar mest. På en övergripande nivå kan man tala om en tendens till att egendomsbrottsligheten i stort går från stöldbrott till bedrägeribrott och att bedrägerier därför utgör en ny typ av vardagsbrottslighet.

Inte möjligt att bedöma utvecklingen av skadegörelse

Brå gör ingen sammantagen bedömning angående utvecklingen för skadegörelse. NTU omfattar inte frågor om skadegörelse, och de få källor som finns är inte samstämmiga, och i vissa fall saknas aktuella uppgifter.

Användningen av narkotika oförändrad

Självdeklarationsundersökningar tyder på att narkotikaanvändningen i befolkningen legat på en oförändrad nivå under åtminstone de senaste fyra åren. Att antalet anmälda brott ökat kontinuerligt beror på att rättsväsendets myndigheter lägger mer resurser på att upptäcka narkotikabrott. Det syns bland annat på att antalet timmar som polisen redovisar på narkotikabrott ökar kontinuerligt (Brå 2013).

Minskningen av rattfylleriet har mattats av

Såväl resultat från Trafikverkets trafiksäkerhetsenkät som statistik över andel positiva prov vid polisens fasta kontroller visar att rattfylleriet minskat över tid. Statistiken över alkoholpåverkade personbilsförare i dödsolyckor visar en minskning fram till slutet av 00-talet. Därefter går det inte att utläsa någon tydlig trend. Här ska påminnas om att det årliga antalet alkoholpåverkade personbilsförare i dödsolyckor är litet, och antalet fluktuerar mellan olika år, vilket innebär att det blir svårare att urskilja någon trend. Sammantaget bedömer Brå att rattfylleriet i landet minskat under en längre tid, men att minskningen mattats av på senare tid. Genomgången av tillgängliga källor och Brås bedömning rör endast ratt-fylleri till följd av alkohol och omfattar därmed inte så kallat drograttfylleri (4 § 2 st. lag (1951: 649) om straff för vissa trafikbrott).

Egendomsbrotten har minskat i andra nordiska länder

En jämförelse med självdeklarationsstudier i Danmark och Norge visar att utsattheten generellt för egendomsbrott (i Danmark tyveri och i Norge tyveri eller skadeverk) minskat under åtminstone de senaste 10 åren.

Inga större förändringar jämfört med förra årets bedömningar

För samtliga brottstyper kvarstår bedömningen från förra årets kortanalys, förutom för rattfylleri. I föreliggande kortanalys visar statistik över andelen positiva prov vid polisens fasta kontroller att rattfylleriet minskat över tid. Den föregående kortanalysen omfattade inte den källan och bedömningen då var att det inte gick att urskilja någon tydlig trend.