Sebastian Meglic, säkerhet- och beredskapssamordnare, Marcus Willman, kommundirektör och Johan Bolinder, kommunstyrelsens ordförande. 

Sebastian Meglic, säkerhet- och beredskapssamordnare, Marcus Willman, kommundirektör och Johan Bolinder, kommunstyrelsens ordförande.

Brottsförebyggande arbete – en högprioriterad fråga i Skurups kommun

Lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete har nu funnits på plats i snart fem månader och runtom i landet jobbar kommuner med att säkerställa att deras brottsförebyggande arbete lever upp till lagen. Brå har pratat med nyckelpersoner för det brottsförebyggande arbetet i Skurup, som med sina 16 500 invånare är en förhållandevis liten kommun.

Sebastian Meglic är säkerhet- och beredskapssamordnare i Trelleborg, Skurup och Vellinge kommun och avsätter ungefär 12,5 procent av sin arbetstid till just det brottsförebyggande arbetet i Skurup. Initialt har man i kommunen börjat med att förändra organisationen för att uppfylla lagkraven, berättar han.

– Vi har inrättat ett strategiskt brottsförebyggande råd på tjänstemannanivå, det hade vi inte tidigare. Det är där vi arbetar strategiskt och behöver vi, så lyfter vi frågor för beslut till kommunstyrelsens arbetsutskott som styr trygghets- och säkerhetsfrågor, säger Sebastian Meglic.

Han hoppas att den nya lagen ska tydliggöra var ansvaret ligger.

– Kommunen har fått ett tydligt ansvar för de brottsförebyggande frågorna, vilket är en viktig signal både internt och externt. Det blir tydligt för näringslivet att de ska vända sig till oss för att samverka med oss när det gäller det brottsförebyggande arbetet, säger han.

Samtidigt är en av utmaningarna med den nya lagen att få till ett genuint samordnat arbete inom kommunen, så att alla verkligen arbetar brottsförebyggande.

– Vi ligger redan bra till och har redan en bra samverkan inom kommunen, men den kan bli ännu bättre.

Även samverkan med polisen funkar bra i Skurup men ännu finns inget samverkansavtal påskrivet.

– I och med den nya lagen kommer vi troligen snart få det på plats också, och det är bra, säger Sebastian Meglic.

Kommer ni att använda er av Brås stödfunktioner?
– Vi kommer troligen att söka medel från Brå, men inte redan under lagens första år. Först ska kommunen lägga en bra plan så att vi, när medel kommer, kan lägga tid och energi på att förvalta pengarna väl, säger Sebastian Meglic.

Själv har han gått Brås digitala grundutbildning och tyckte att den var givande.

Kommunstyrelsen får tydligare roll i det brottsförebyggande arbetet

Marcus Willman är kommundirektör i Skurup. Vi frågade vilka förändringar kommunen har gjort, eller kommer att göra, för att möta kraven i den nya lagstiftningen.

– Kommunstyrelsen får en tydligare roll och ansvar i det brottsförebyggande arbetet. Det lokala brottsförebyggande rådet, tillika kommunstyrelsen, får en central roll som strategiskt råd. Härtill skapas ett tydligare samarbete mellan kommun och polis, där kartläggningen och lägesbilden blir viktiga verktyg för kommunens åtgärdsplan och samverkansöverenskommelsen med Polisen, skriver han.

Vilka framgångsfaktorer ser du att ni har i Skurup för ett bra brottsförebyggande arbete?
– Framgångsfaktorerna är stort engagemang, högprioriterad frågeställning, adekvat organisation och närmare samarbete mellan kommun och kommunpolis. Skurups kommuns arbete struktureras tydligt på situationell respektive social prevention, med adekvata tillhörande resurser, skriver Marcus Willman.

Löpande och kontinuerligt brottsförebyggande arbete

Johan Bolinder är kommunstyrelsens ordförande. Vi frågade honom vilken roll han har i det brottsförebyggande arbetet i kommunen.

– Som kommunstyrelsens ordförande har jag en sammanhållande övergripande roll från politiken och deltar också i möten med andra intressenter, såsom polis, allmänhet, och så vidare. Jag följer också upp att våra beslutade satsningar, såsom exempelvis trygghetsvärdar och kamerabevakning, genomförs och får önskad effekt, skriver han.

Vad är viktigt att prioritera i Skurup nu när den nya lagen har kommit?
– Det brottsförebyggande arbetet är löpande och kontinuerligt. Förändringarna i lagstiftningen innebär egentligen inte så många nya prioriteringar för oss, eftersom vi redan tagit ett stort ansvar för det brottsförebyggande arbetet, skriver han.

Han menar vidare att det även fortsättningsvis behövs arbete för en högre polisiär närvaro i kommunen. Inte enbart vid pågående ärenden, utan även i förebyggande och trygghetsskapande syfte.

Johan Bolinder är också tydlig med vilket ansvar han anser att staten har för det brottsförebyggande arbetet.

– Som kommun gör vi mycket och kan göra ännu mer för att agera brottsförebyggande, och vi kan komplettera den statliga nivån i arbetet, men vi varken kan eller ska ta över de statliga uppgifterna såvida vi inte erhåller såväl ekonomisk kompensation som tydliga befogenheter. Den nya lagstiftningen får inte ses som en möjlighet för staten att ta ett steg tillbaka i det brottsförebyggande arbetet, skriver han.

Kommuner mot brott

I juli 2023 trädde en ny lag som reglerar kommuners ansvar för det brottsförebyggande arbetet i kraft. Förhoppningen med den nya lagen är att kommunerna mer effektivt och träffsäkert ska minska brottsligheten genom ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete. Brå erbjuder flertalet stödinsatser som underlättar kommunernas brottsförebyggande arbete.

Läs mer om lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete här.