Utvärdering av medborgarlöften


I samband med att polisen ombildades till en Polismyndighet beslutades att polisen skulle börja arbeta med så kallade medborgarlöften. Brå har följt arbetet med medborgarlöften i fyra utvalda områden, och utvärderat hur det har fungerat.

Medborgarlöftena är en utveckling av och en integrerad del i den samverkansprocess som polis och kommun arbetat utifrån sedan flera år tillbaka. Modellen innebär att polisen i högre utsträckning än tidigare engagerar och involverar medborgares, medarbetares och andra samhällsaktörers erfarenheter och kunskaper i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Arbetssättet ska utmynna i ett dokument – medborgarlöftet – som beskriver vilka åtgärder polisen och dess samverkansparter lovar att vidta för att komma åt identifierade lokala problem. I samband med att den nya modellen implementerades inledde Brå en utvärdering av arbetet och dess effekter. Utvärderingen beskriver hur arbetet med medborgarlöften har fungerat i fyra utvalda områden och identifierar vad som har fungerat bra liksom mindre bra.

Brås bedömning

Medborgarlöftena är en ny och omfattande arbetsmodell, vilket innebär att det tar tid att implementera den, liksom att få effekter av arbetet. Brå kan konstatera att polisen i de fyra studerade områdena har kommit en bra bit på vägen i implementeringen av medborgarlöftena samtidigt som det finns ett stort utrymme at förstärka och förbättra arbetet. Polisen har lagt ner mindre tid än planerat på arbetet med löftena. Likaså har information och återkoppling till medborgare och medarbetare varit bristfällig.

Till detta kan läggas att arbetet än så länge har medfört ytterst små förändringar i medborgarnas känsla av delaktighet, förtroende för polisen och trygghet. Några noterbara förändringar av brottsligheten i de fyra studerade områdena har inte heller registrerats.

Rekommendationer

För att medborgarlöftesmodellen ska kunna implementeras fullt ut och i förlängningen leda till de eftersträvade effekterna finns flera saker som polisen och kommunerna behöver jobba med att förbättra:

 • Tydliggör prioriteringen av medborgarlöftena
  Ska arbetet med medborgarlöften fortsätta att prioriteras och permanentas bör prioriteringen av medborgarlöftena vara tydlig och långsiktig på alla nivåer inom polisen.
 • Stärk kunskapen om och förståelsen för löftena
  Flera av bristerna i genomförandet, liksom de negativa attity­derna inom poliskåren, skulle troligtvis kunna avhjälpas genom stärkt kunskap om och ökad förståelse för syftet med medborgar­löftena, liksom för hur medborgarnas och polisernas problembil­der kan kombineras.
 • Gör vissa förtydliganden i metodstödet
  Polisens metodstöd skulle kunna förtydligas på vissa punkter, för att bättre fungera som ett stöd i implementeringen av medborgar­löftena.
 • Överväg en mer anpassad ambitionsnivå
  Polisen kan överväga om ambitionsnivån och periodiciteten i medborgarlöftesarbetet skulle kunna varieras beroende på de lokala förutsättningarna och på vad man huvud­sakligen vill uppnå.
 • Fortsätt uppföljningen och utvärderingen av arbetet
  Brå rekommenderar polisen att möjliggöra fortsatta uppföljningar och utvärderingar av arbetet, för att säkerställa att arbetet på lång sikt får de önskade effek­terna.

För ytterligare information

Läs rapporten

Polisens arbete med medborgarlöften Fallstudier från fyra områden i Sverige (2018:14)