Nya prognoser över volymerna i rättskedjan

Ärendevolymer i rättskedjan 2016.

Ärendevolymer i rättskedjan 2016.


Nu redovisar rättsväsendets myndigheter sina prognoser över verksamhetsvolymerna under perioden 2017–2020. Prognoserna pekar åt att flödet kommer att öka hos polis, åklagare och i domstol, medan Kriminalvården visar på en delvis annan utveckling.

I rapporten Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan redovisar Polisen, Åklagarmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården prognoser för perioden 2017–2020. Prognoserna gäller volymer av ärenden in och ut från Polisen, via antalet brottsmisstankar i åklagarväsendet och antalet brottmål i de allmänna domstolarna till antalet dömda personer i olika påföljder och verksamheter i Kriminalvården.

Utflöden från polisen, Åklagarmyndigheten och Domstolsverket, inflödet i kriminalvårdspåföljder liksom medelantalet i kriminalvårdspåföljder

Utflöde från Polismyndigheten (PM), Åklagarmyndigheten (ÅM) och Domstolsverket (DV) samt inflöde och medelantal i kriminalvårdspåföljder (Kriminalvården, KV) 2004–2016. Indexerade värden där 2004=100.

Prognoser för åren 2017-2020

På fyra års sikt prognostiseras ärenden redovisade till åklagare (Polismyndigheten) att öka med 10 procent, antalet brottsmisstankar med åtalsbeslut (Åklagarmyndigheten) att öka med 16 procent, antalet avgjorda brottmål (Domstolsverket) att öka med 12 procent samt medelantalet klienter i Kriminalvården att minska med 10 procent.

Prognoser över verksamhetsvolymerna på Polisen under perioden 2017–2020.Förstora bilden

Prognoser över verksamhetsvolymerna på Polisen under perioden 2017–2020. Klicka för att förstora.

Prognoser över verksamhetsvolymerna på Åklagarmyndigheten under perioden 2017–2020.Förstora bilden

Prognoser över verksamhetsvolymerna på Åklagarmyndigheten under perioden 2017–2020. Klicka för att förstora.

Prognoser över verksamhetsvolymerna i Sveriges Domstolar under perioden 2017–2020.Förstora bilden

Prognoser över verksamhetsvolymerna i Sveriges Domstolar under perioden 2017–2020. Klicka för att förstora.

Prognoser över verksamhetsvolymerna inom Kriminalvården under perioden 2017–2020.Förstora bilden

Prognoser över verksamhetsvolymerna inom Kriminalvården under perioden 2017–2020. Klicka för att förstora.

Flödet i rättskedjan har minskat sedan 2009

Flödet i rättskedjan ökade fram till 2009, varefter antalet ärenden som redovisades av polis till åklagare började minska. Den minskande ärenderedovisningen har också påverkat rättskedjans senare led, men med viss fördröjning.

Inkomna brottsmisstankar till Åklagarmydigheten ökade fram till 2009, varefter det planade ut och har minskat sedan 2011. Sveriges domstolars inflöde påverkades först ett år efter att polisens ärendeflöde började minska, alltså 2010. Brottmålen har dock inte minskat i lika stor utsträckning som polisens ärenderedovisning; en möjlig orsak är att brottmålen alltmer sällan innehåller en stämningsansökan, med konsekvensen att allt fler brottmål avgörs på annat sätt än genom dom. Inflödet i kriminalvårdspåföljder och medelantalet i kriminalvårdspåföljder har minskat sedan 2009, en utveckling inte helt olik polisens ärenderedovisning. Dock har kriminalvårdspåföljderna påverkats av annat än flödet i rättskedjan. Kriminalvårdens inflöde och volymer har påverkats av att andelen bötesdomar har varierat över tid i kombination med att andelen domar utan kriminalvårdspåföljd har ökat över tid.

Sammantaget är alltså utvecklingsmönstren liknande för de olika volymerna. Polisens minskande utflöde har alltså fortplantat sig i rättskedjan.

BAKGRUND/ Framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan

Sedan 2008 samarbetar Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården med att på regeringens uppdrag ta fram prognoser. Brottsförebyggande rådet (Brå) har i uppdrag att stödja de andra myndigheterna så att analyserna håller hög kvalitet. Arbetsmodellen som tillämpas innebär att myndigheterna samarbetar nära men ansvarar för sina egna prognoser.

Publikationer

Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan (2017-2020) Centrala prognoser för perioden 2017—2020 (2017)

Kontakt

Victor Ståhl

08-527 58 442