Anmälda brott före och under pandemin

Utvecklingen av totalt antal anmälda brott per månad från december 2018 till augusti 2021.
Preliminär månadsstatistik.

Sommarens lättnader i pandemi­restriktionerna har haft en viss ökande inverkan på anmälda brott mot person

Nivån för det totala antalet anmälda brott sommaren 2021 var 4 procent lägre än sommaren närmast före pandemin (2019). Utvecklingen skilde sig från sommaren 2020, som tvärtemot visade på en ökning (vilket dock delvis berodde på att polisen då tagit tag i oregistrerade anmälningar om skadegörelse från tidigare perioder). Minskningen sommaren 2021 berodde bland annat på stöldbrotten, som fortsatte att minska. Samtidigt noterades ökningar i några av de övergripande brottskategorierna, framför allt för brott mot person, som ökade med 9 procent. De stegvisa restriktionslättnaderna under sommarmånaderna 2021 har inneburit utökade sociala aktiviteter, och har därmed troligtvis bidragit till fler anmälda brott mot person.

Den månadsvisa utvecklingen av antalet anmälda brott har varit nedåtgående från november 2020 till och med februari 2021, för att i mars 2021 vända uppåt och därefter har utvecklingen fluktuerat kring den nivån. För att få en bild av pandemins inverkan på nivåerna ligger fokus i denna artikel inte på den månadsvisa utvecklingen, utan på sommaren 2021 som helhet, jämfört med sommaren 2019 (det vill säga sommaren innan pandemin bröt ut). Därtill jämförs utvecklingen sommaren 2021 också med utvecklingen sommaren 2020, för att undersöka om pandemins inverkan tycks ha ökat eller minskat, eller verkar vara oförändrad.

Under sommaren 2021 anmäldes 4 procent färre brott än under sommaren 2019. De anmälda brotten totalt sett har alltså fortsatt att ligga på en lägre nivå än under motsvarande perioder närmast före pandemin. Nivån sommaren 2021 skilde sig från sommaren 2020 som istället visade på en ökning om 2 procent, jämfört med sommaren 2019. Ökningen under sommaren 2020 kan till stor del förklaras av att polisen då tog tag i oregistrerade anmälningar om skadegörelse från tidigare perioder, vilket drog upp antalet anmälda brott totalt sett. Men en annan bidragande orsak till de lägre nivåerna under sommaren 2021, jämfört med sommaren 2020, är att de pandemirestriktioner som rådde sommaren 2021 ännu inte gällde i samma omfattning sommaren 2020. Att det gjorts stegvisa lättnader i pandemirestriktionerna under sommaren 2021, har sannolikt bidragit till att minskningen under sommaren 2021 var svagare än under våren 2021, det vill säga närmast föregående period.

De övergripande brottskategorierna

Bland de övergripande brottskategorierna uppvisade de flesta lägre nivåer under sommaren 2021, än under sommaren 2019. Ett av undantagen var kategorin brott mot person som ökade med 9 procent under sommaren 2021, jämfört med sommaren 2019. Kategorin ökade redan under våren 2021 men då svagare, med 3 procent jämfört med våren 2019. Även sommaren 2020 visade på en ökning, dock något svagare än sommaren 2021, jämfört med sommaren 2019.

Brottskategorin stöldbrott fortsatte att minska under sommaren 2021, med totalt 10 procent färre anmälda stöldbrott än under sommaren 2019. Minskningen under sommaren 2021 var starkare än under sommaren 2020, men ungefär lika stor som under våren 2021, jämfört med motsvarande perioder 2019.

Samtliga brott

Procentuell förändring i antal anmälda brott för juni-augusti 2020 och juni-augusti 2021, jämfört med samma period 2019. Preliminär månadsstatistik.

Procentuell förändring i antal anmälda brott för säsongerna under 2020–2021, jämfört med motsvarande säsonger under 2019–2020 (december 2019 är jämförd med december 2018).

Tabell. Procentuell förändring i antal anmälda brott för säsongerna under 2020–2021, jämfört med motsvarande säsonger under 2019–2020 (december 2019 är jämförd med december 2018).

Brottstyp

Dec.–feb.
2019/2020

Mar.–maj
2020

Jun.–aug.
2020

Sep.–nov.
2020

Dec.–feb.
2020/2021

Mar.–maj.
2021

Jun.–aug.
2021

Samtliga brott

7 %

-4 %

2 %

0 %

-7 %

-6 %

-4 %

Brott mot person

4 %

-4 %

7 %

1 %

-4 %

3 %

9 %

Stöldbrott m.m.

10 %

-12 %

-4 %

-3 %

-17 %

-9 %

-10 %

Bedrägeribrott m.m.

-10 %

-15 %

-19 %

-4 %

-11 %

-22 %

-22 %

Skadegörelsebrott

24 %

5 %

41 %

2 %

7 %

-8 %

18 %

Trafikbrott

-2 %

-1 %

-1 %

-3 %

-9 %

-12 %

-14 %

Narkotikabrott

16 %

14 %

3 %

9 %

0 %

8 %

-1 %

Övriga brott

16 %

4 %

3 %

4 %

-4 %

7 %

1 %

Några brottstyper där pandemin bedöms ha haft inverkan

Misshandel mot obekant

Under sommaren 2021 ökade det totala antalet anmälda misshandelsbrott med 3 procent, jämfört med sommaren 2019. Ökningen under säsongen gällde anmälda misshandelsbrott mot flickor och kvinnor, som var 6 procent fler, medan nivån för misshandel mot pojkar och män var oförändrad, jämfört med sommaren 2019. Dessa förändringar under sommaren 2021 liknade förändringarna under sommaren 2020 då totalt 4 procent fler misshandelsbrott anmäldes än sommaren 2019, och det rörde sig om 7 procent fler mot flickor och kvinnor samt 1 procent fler mot pojkar och män.

Brottstypen misshandel mot obekant har minskat varje säsong sedan pandemins inledning. Framför allt under vintern 2020/2021 och våren 2021 har minskningarna varit markanta, jämfört med motsvarande säsonger före pandemin. Sommaren 2021 visar nu på den svagaste minskningen hittills, med 3 procent färre anmälda brott än under sommaren 2019, det vill säga sommaren närmast före pandemin. Minskningen gällde misshandel av obekant både mot kvinnor och mot män som vardera minskade med 3 procent under sommaren 2021, jämfört med sommaren 2019. Nivåerna sommaren 2021 var högre än under sommaren 2020, då anmäld misshandel av obekant mot både kvinnor och män minskade, med 5 respektive 6 procent jämfört med sommaren 2019.

Under sommaren 2021 inleddes vissa lättnader i de restriktioner som gällde sedan hösten 2020. Bland annat förlängdes restaurangernas öppettider till 22.30 redan i början av säsongen, den 1 juni, och den 1 juli togs regleringen om öppettiderna helt bort. Därtill höjdes det tillåtna deltagarantalet vid privata sammankomster, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det är troligt att lättnaderna i pandemirestriktionerna har bidragit till att minskningen av misshandel av obekant var svagare under sommaren 2021 än under föregående säsonger.

Misshandel: Procentuell förändring i antal anmälda brott per säsong under 2020–2021, jämfört med motsvarande säsong ett år tidigare (december 2019 jämförd med december 2018)

Tabell. Procentuell förändring i antal anmälda brott per säsong under 2020–2021, jämfört med motsvarande säsong ett år tidigare (december 2019 jämförd med december 2018). Preliminär månadsstatistik.

Misshandel

Dec.–feb.
2019/2020

Mar.–maj.
2020

Jun.–aug.
2020

Sep.–nov.
2020

Dec.–feb.
2020/2021

Mar.–maj.
2021

Jun.–aug.
2021

Misshandel av bekant

6 %

1 %

8 %

3 %

-4 %

5 %

7 %

Mot kvinna

8 %

1 %

9 %

5 %

-5 %

5 %

9 %

Mot man

2 %

2 %

8 %

0 %

-2 %

4 %

4 %

Misshandel av obekant

11 %

-15 %

-5 %

-12 %

-33 %

-28 %

-3 %

Mot kvinna

10 %

-21 %

-5 %

-13 %

-30 %

-26 %

-3 %

Mot man

11 %

-13 %

-6 %

-12 %

-34 %

-28 %

-3 %

Stöldbrott

De anmälda stöldbrotten fortsatte att minska även under sommaren 2021, med 10 procent färre anmälda brott än under sommaren 2019. Minskningen märks för samtliga brottstyper, med undantag för inbrottsstöld i källare och vindar som istället fortsatte att öka, jämfört med sommaren 2019. Minskningen under sommaren 2021, var starkare än under sommaren 2020, då det anmäldes 4 procent färre stöldbrott än sommaren 2019.

Den antalsmässigt stora brottstypen övrig stöld, som rymmer stölder utan inbrott från butiker, restauranger, industrier, skolor och många andra liknande lokaler, samt från fordon och även från personer (i form av fickstölder), var 14 procent lägre sommaren 2021, än sommaren 2019. Nivån är i paritet med sommaren 2020. Brottstypen har minskat markant sedan våren 2020, vilket sedan tidigare har kopplats samman med pandemin och dess följder.

Fickstöld är ett av de antalsmässigt vanligaste brotten inom brottstypen övrig stöld. Fickstölderna har minskat påfallande under hela pandemiperioden, vilket har kopplats samman med följderna av pandemin, framförallt i form av begräsningar i resandet såväl inom landet som till och från andra länder. Under sommaren 2021 anmäldes 51 procent färre fickstölder än under sommaren 2019. Minskningen är något svagare än under vintern 2020/2021 och våren 2021, men lika stor som under sommaren 2020, jämfört med motsvarande säsonger närmast före pandemin. De lättnader i restriktionerna som infördes stegvis under sommaren verkar inte ha inneburit en nämnvärd avmattning av minskningarna för de olika stöldbrotten.

Stöldbrott: Procentuell förändring i antal anmälda brott per säsong under 2020–2021, jämfört med motsvarande säsong ett år tidigare (december 2019 jämförd med december 2018)

Tabell. Procentuell förändring i antal anmälda brott per säsong under 2020–2021, jämfört med motsvarande säsong ett år tidigare (december 2019 jämförd med december 2018). Preliminär månadsstatistik.

Stöldbrott

Dec.–feb.
2019/2020

Mar.–maj
2020

Jun.–aug.
2020

Sep.–nov.
2020

Dec.–feb.
2020/2021

Mar.–maj
2021

Jun.–aug.
2021

Stöldbrott m.m. totalt (8 kap. BrB)

10 %

-12 %

-4 %

-3 %

-17 %

-9 %

-10 %

Tillgrepp av motorfordon (bil m.m.)

14 %

2 %

9 %

3 %

-9 %

-5 %

-4 %

Tillgrepp av cykel

32 %

-1 %

10 %

11 %

-11 %

-3 %

-9 %

Inbrottsstöld totalt

9 %

4 %

7 %

7 %

-5 %

4 %

-5 %

därav i bostad (lägenhet, villa)

4 %

-6 %

1 %

-5 %

-32 %

-11 %

-1 %

därav i fritidshus

-2 %

-10 %

4 %

-2 %

-17 %

-12 %

-19 %

därav i källare och vind

15 %

24 %

37 %

37 %

36 %

38 %

23 %

Övrig stöld

8 %

-21 %

-15 %

-10 %

-23 %

-15 %

-14 %

därav fickstöld

-1 %

-54 %

-51 %

-47 %

-63 %

-64 %

-51 %


Personrån

Rån totalt sett, som inrymmer både rån mot privatpersoner (den vanligaste typen av rån) och rån mot butiker, taxichaufförer, banker och värdetransporter, minskade med 13 procent under sommaren 2021 jämfört med sommaren 2019.

Även anmälda personrån minskade under sommaren 2021, med 14 procent färre anmälda brott än sommaren 2019. Minskningen märktes för anmälda rån mot både vuxna och minderåriga. Personrånen minskade redan under våren 2020, vid pandemins inledning. Antalet personrån har varit signifikant lägre än de förväntade nivåerna under merparten av månaderna under hela pandemiperioden, och även så i juni, juli och augusti 2021. Det talar för att pandemin har haft en inverkan på brottsnivån.

Personrån: Procentuell förändring i antal anmälda brott per säsong under 2020–2021, jämfört med motsvarande säsong ett år tidigare (december 2019 jämförd med december 2018). Preliminär månadsstatistik.

Tabell. Procentuell förändring i antal anmälda brott per säsong under 2020–2021, jämfört med motsvarande säsong ett år tidigare (december 2019 jämförd med december 2018). Preliminär månadsstatistik.

Personrån

Dec.–feb.
2019/2020

Mar.–maj
2020

Jun.–aug.
2020

Sep.–nov.
2020

Dec.–feb.
2020/2021

Mar.–maj
2021

Jun.–aug.
2021

Rån inkl. grovt (5, 6 §)

17 %

-9 %

0 %

-6 %

-25 %

-22 %

-13%

Rån mot privatperson¹

19 %

-13 %

-1 %

-7 %

-23 %

-24 %

-14 %

mot privatperson under 18 år²

15%

-29 %

1%

-15 %

-28 %

-38 %

- 25 %

mot privatperson 18 år eller äldre²

20 %

-11 %

-11 %

-12 %

-28 %

-25 %

-19 %


¹.) Inkl. rån mot äldre/funktionsnedsatt, vilka i genomsnitt utgjorde 7 procent (43 anmälda brott) av de anmälda rånen mot privatperson, per månad, under pandemiperioden.
².) Exkl. rån mot äldre/funktionsnedsatt

Rattfylleri

Antalet anmälda rattfylleribrott fortsatte att minska under sommaren 2021 och var 40 procent lägre än sommaren 2019. Redan vid pandemins inledning började nivån att sjunka, jämfört med motsvarande period före pandemin, och minskningarna har därefter hållit i sig. Antalet anmälda rattfylleribrott styrs i hög grad av polisens trafikverksamhet, och minskningarna ska därmed tolkas mot bakgrund av att polisen behövt anpassa den verksamheten under pandemin. Inledningsvis under pandemin, från mitten av mars 2020 och fram till mitten av oktober 2020 minskade polisen kraftigt på de generella nykterhetskontrollerna, med hänsyn till risken för smittspridning vid utandningstester, och gjorde i huvudsak kontroller endast i de fall där det redan fanns en misstanke om att föraren var berusad. Därefter återupptogs de generella kontrollerna, dock med vissa begränsningar. Från polisiärt håll har det även rapporterats att gränsverksamheterna under vintern 2020/2021 och våren 2021 har krävt resurser till åtgärder för att stoppa smittspridningen (såsom inreseförbud och krav på negativt covid-19 test), bland annat på bekostnad av färre trafikkontroller. Minskningen av de anmälda rattfylleribrotten från våren 2020 och fram till hösten 2020 hänger således sannolikt samman med pandemin, samt även åtminstone delvis för säsongerna därefter.

Däremot har arbetssättet vid rattfylleribrott under påverkan av narkotika inte förändrats i och med pandemin, och den nivån har heller inte minskat, förrän under sommaren 2021, då 9 procent färre brott anmäldes, jämfört med motsvarande perioder 2019. Ökningen fram till sommaren har ingen tydlig koppling till pandemin.

Rattfylleri: Procentuell förändring i antal anmälda brott per säsong under 2020–2021, jämfört med motsvarande säsong ett år tidigare (december 2019 jämförd med december 2018)

Tabell. Procentuell förändring i antal anmälda brott per säsong under 2020–2021, jämfört med motsvarande säsong ett år tidigare (december 2019 jämförd med december 2018)

Rattfylleri

Dec.–feb.
2019/2020

Mar.–maj
2020

Jun.–aug.
2020

Sep.–nov.
2020

Dec.–feb.
2020/2021

Mar.–maj
2020

Jun.–aug.
2021

Rattfylleri, inkl. grovt (4, 4 a §)

0%

-29%

-33 %

-30 %

-40 %

-40 %

-40 %

Rattfylleri, under påverkan av narkotika (4 § 2 st)

10%

21 %

14 %

11 %

3 %

10%

-9 %

Analysmetod

För att undersöka pandemins inverkan jämförs antalet anmälda brott en viss period (månad eller säsong) från och med mars 2020 med motsvarande period 2019, det vill säga innan pandemin bröt ut. Genom att använda 2019 som referens är det nu också möjligt att jämföra perioder under 2021 med motsvarande perioder under 2020, då pandemin pågick, för att se om dess inverkan tycks ha ökat, tycks ha minskat eller tycks vara oförändrad. Därtill har tidsserieanalyser över utvecklingen gjorts för att undersöka om utfallet för de anmälda brotten är signifikant avvikande från den statistiskt sett förväntade utvecklingen. Analyserna har gjorts för samtliga brott, för de redovisade brottskategorierna samt för några enskilda brottstyper där det finns indikationer på inverkan av pandemin.

Kontakt

För frågor om statistiken över anmälda brott:
Åsa Lennerö, tfn: 08-527 58 415; e-post: asa.lennero@bra.se
Stina Söderman, tfn: 08-527 58 429; e-post: stina.soderman@bra.se