Påbörjade verkställigheter inom frivården 2021

I dag publiceras den slutliga officiella statistiken över kriminalvård avseende påbörjade verkställigheter inom frivården under 2021, Kriminalvård-frivård 2021.

Frivårdspåföljder

  • År 2021 var det totalt 11 109 personer som påbörjade en verkställighet inom frivården. Av dessa var 1 763 kvinnor (16 %) och 9 346 män (84 %). Det är en ökning av det totala antalet med 859 personer (+8 %), jämfört med 2020. Jämfört med 2012 har antalet som påbörjat en verkställighet inom frivården minskat med 23 procent.
  • Under 2021 påbörjades skyddstillsyn för totalt 6 285 personer. Av dessa var 1 072 kvinnor och 5 213 män. Jämfört med 2020 innebar det en ökning med totalt 302 personer (+5 %).
  • Totalt påbörjade 3 008 personer en villkorlig dom med samhällstjänst under 2021. Av dessa var 397 kvinnor och 2 611 män. En ökning med 363 personer (+14 %), jämfört med 2020.
  • Under 2021 påbörjades intensivövervakning med elektronisk kontroll, så kallad fotboja, för 1 778 personer, varav 293 var kvinnor och 1 485 var män. Jämfört med 2020 var det en ökning med totalt 10 procent
  • Den 1 januari 2021 infördes påföljden ungdomsövervakning. Totalt 38 personer påbörjade en sådan övervakning under året.

Villkorligt frigivna med övervakning

  • Under 2021 var totalt 5 758 personer villkorligt frigivna från fängelse med övervakning, en ökning med 484 personer (+9 %) jämfört med 2020.


Fakta

Verkställigheter inom frivården omfattar skyddstillsyn, samhällstjänst och ungdomsövervakning, men även fängelsepåföljder som intensivövervakning med elektronisk kontroll (fotboja) samt villkorligt frigivna med övervakning. Statistiken över intagna i kriminalvård är deskriptiv och ger inga djupgående förklaringar till de förändringar som skett under referensåret eller över tid. Statistiken kan användas som ett underlag för vidare analys av utvecklingen på dessa områden.

Kontakt

Vill du veta mer om studien, kontakta
Charlotta Lindström (kriminalvård): 08- 527 58 416, charlotta.lindstrom@bra.se