Annica Odelind i polisuniform

Annica Odelind, kommunpolis i lokalpolisområde Medelpad. Foto: Polismyndigheten.

Följder av pandemin: Fokus på relationsvåld i Medelpad

Pandemin påverkar stora delar av samhället även brottsligheten och människors trygghet. Annica Odelind, kommunpolis i lokalpolisområde Medelpad, svarar här på hur hon tycker att pandemin har påverkat deras brottsförebyggande arbete. Pandemin har bland annat inneburit att hon och hennes kollegor fått lägga ytterligare fokus på att förebygga våld i nära relationer.

På vilket sätt har pandemin påverkat ert lokala brottsförebyggande arbete? Vilka har varit de främsta utmaningarna?

En direkt påverkan var att mycket av våra arbeten med kommunerna pausades. Möten, konferenser och gemensamma aktiviteter ställdes in, vilket resulterade i att det blev mindre att göra under en period. När väl rapporterna om hur brottsligheten riskerade att påverkas av pandemin började komma, och med den nya situationen med ökad isolering, inledde vi ett arbete med ett bostadsföretag i Sundsvall om information och kompetenshöjning kring våld i nära relation. Vi har även fokuserat på trygghets- och relationsskapande arbete i bostadsområden där vi ser att det behovet finns.

Hur har brottsligheten sett ut i ditt lokalpolisområde under pandemin?

Vi har sett en ökning av anmäld brottslighet i våra tre kommuner vad gäller våldsbrott, tillgrepp/skadegörelsebrott samt narkotikabrottslighet. Vi noterar även att samlingar med bilburna har ökat under vår/sommar, jämfört med tidigare år, som i sin tur renderar i våldsbrott, skadegörelse, samt ingripande vad gäller ordningsstörande brott. Vi fick även information om att det under minst en av träffarna i våras skett brott mot sexköpslagen, och sedan dess har vi de glasögonen på oss när vi arbetar i de sammanhangen.

Har ni vidtagit några särskilda åtgärder, enskilt och i samverkan, i det brottsförebyggande arbetet på grund av pandemin? Vilka resultat ser ni?

När rapporter kom om farhågor kring ökat våld i nära relation och våld i hemmet inledde vi en samverkan med bostadsföretag för att informera boenden i flerfamiljshus om vikten av att reagera om man är orolig att en granne far illa. Det resulterade i att två av de stora bostadsbolagen i Sundsvall har använt sig av polisens information för att i sin tur informera boende vidare om tillvägagångssätt vid upplevd oro. Det har även uttryckts en önskan om att utbilda sin egen personal kring våld i nära relation – det arbetet fortsätter. Rent polisiärt kan vi inte se att den här informationen haft påverkan. Med koppling till detta har vi haft en hög samverkan med Sundsvalls kommun och civilsamhället kring förebyggande samt trygghets- och relationsskapande åtgärder i ett av våra bostadsområden.

Vi har även skapat samverkan och rutiner runt till exempel orosanmälningar – de samtal som följer på anmälningarna och kontakter med vårdnadshavare. Detta var ett resultat utifrån oron över att män sökte upp unga flickor för att köpa sex av dem, under bilträffarna som nämndes tidigare. Vi på Polisen som skrivit orosanmälningarna ges möjlighet att vara med på de första träffarna som socialtjänsten kallar in till. Den rutinen innebär att polisen skriver orosanmälningar och att vi är med på första samtalet i syfte att skapa relation med den unga för att eventuellt få namn på köpare, samt att skapa relation med vårdnadshavare för vidare kontakt. Vi bereds även att vara med på de träffar där man väljer att starta en utredning. Polisens syfte med detta är att få fatt på köpare och socialtjänstens syfte är att fånga de utsatta barnen. Vi arbetar mot samma mål att få slut på sexköp.

Kort om Annicas arbete som kommunpolis i lokalpolisområde Medelpad

Kommunpoliserna i Medelpad arbetar med att samverka med interna och externa aktörer kring brottsförebyggande frågor. I Medelpad arbetar två kommunpoliser som aktivt arbetar med att ta del av sina tre kommuners mötesforum på både strategisk och lokal nivå (kommunala strategiska råd, våldsbejakande extremism med mera). Sundsvall, Timrå och Ånge kommun är deras främsta samverkanspartners. I Timrå kommun är kommunpoliserna drivande i att arbeta fram en gemensam lägesbild som ska orsaksanalyseras för att därefter ta fram beslut om åtgärder. Lägesbilden tas fram i enlighet med SARA- modellen, som även är utgångspunkten för handboken Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete. SARA-modellen och handboken om samverkan beskriver den kunskapsbaserade processen. Internt driver kommunpoliserna de brottsförebyggande frågorna och har som målsättning att kompetenshöja personal inom samverkan för lokalt brottsförebyggande arbete.

Vi har haft en hög samverkan med Sundsvalls kommun och civilsamhället kring förebyggande samt trygghets- och relationsskapande åtgärder i ett av våra bostadsområden.

- ANNICA ODELIND