Kristina Svartz, generaldirektör för Brå och Karin Svanberg, enhetschef för utveckling av brottsförebyggande arbete på Brå.

Kristina Svartz, generaldirektör, Brå och Karin Svanberg, enhetschef för utveckling av brottsförebyggande arbete på Brå.

Brå välkomnar nytt lagförslag om kommuners brottsförebyggande ansvar

Sveriges kommuner har en central roll i det lokala brotts­före­byg­gande arbetet men hur arbetet prioriteras och bedrivs ser olika ut i landet. En statlig utredning har idag presenterat förslag på hur ett lagstadgat kom­munalt ansvar för det brottsförebyggande arbetet bör utformas. Brotts­före­byggande rådet välkomnar det nya lag­förslaget och Kristina Svartz, generaldirektör, Brottsförebyggande rådet och Karin Svanberg, enhetschef, Brottsförebyggande rådet, berättar här varför en lag­stift­ning är viktig för arbetet med att förebygga brott.

– Brå har länge lyft behovet av att stärka det brottsförebyggande arbetets prioritet. Då kommuner tidigare inte haft något lag­stadgat ansvar för detta, ser vi att vissa kommuner ibland måste bortprioritera det brottsförebyggande för andra frågor som är just lagstadgade. Lagförslaget stärker prioriteten att förebygga brott och det är viktigt även för de som redan arbetar brotts­förebyggande, de får ett mandat att arbeta med frågorna, säger Brås generaldirektör Kristina Svartz.

Utredningen och det nya lagförslaget förstärker vikten av att ha en välfungerande organi­sation, att arbeta kunskapsbaserat i sam­verkan och att detta behöver bedrivas i Sveriges samtliga 290 kommuner.

– Det handlar om ett systematiskt sätt att arbeta. Lever kom­munerna upp till lagför­slagets intentioner, så har de goda förut­sättningar att förebygga brott och öka trygg­heten till­sam­mans med andra viktig aktörer, säger Kristina Svartz.

Det handlar om ett systematiskt sätt att arbeta. Lever kom­munerna upp till lagförslagets intentioner, så har de goda förut­sättningar att förebygga brott och öka tryggheten till­sam­mans med andra viktig aktörer.

Kristina Svartz, Generaldirektör Brå

Ett avgörande sätt att rusta inför en eventuell ny lagstiftning är att bygga en hållbar orga­nisation. Förut­sättningarna för att be­driva brottsförebyggande arbete ser olika ut be­roende på om man arbetar exempelvis i en storstadskommun eller en lands­bygds­kommun. Det kan också konstateras att lägesbilden i olika typer av kom­muner och områden skiljer sig åt, vilket medför stora skillnader i innehåll och behov av det förebyggande arbetet.

– Brå ger redan idag, tillsammans med länsstyrelserna, stöd till kommuners brottsföre­byg­gande arbete. Bland annat genom webbaserade utbildningar, konferenser, och stöd i hur man tar fram och använder lägesbilder. Vi kan också ge tips och råd kring hur man kan bygga upp en brottsförebyggande organisation uti­från sina lokala för­utsättningar och ge exempel på hur andra kommuners brottsförebyggande organisationer ser ut. Vi ser konti­nuerligt över hur vi kan stödja kommunerna på bästa sätt i deras arbete och kommer även göra det inför en even­tuell ny lagstiftning, säger Karin Svanberg, enhetschef, Brå.

Det finns sällan svar på exakt hur en viss brottstyp ska förebyggas, utan det handlar oftast om att utgå från hur problem och förutsättningar ser ut lokalt och sen ihärdigt och i sam­verkan arbeta systematiskt och kunskaps­baserat.

– Det är tillsammans som vi utvecklar det brottsförebyggande arbetet, och en lagstiftning är ett steg i rätt riktning och ger oss bättre förutsättningar att göra det, säger Karin Svanberg.

Läs betänkandet av utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar

Rusta ert brotts­förebyggande arbete!

Den 16 juni presenterades lagstiftningsförslaget om kom­munernas brottsförebyggande ansvar. Sveriges kommuner har en central roll i det lokala brotts­förebyggande arbetet och alla kommuner berörs av lagförslaget på olika sätt. Beroende på var just er kommun befinner sig finns det olika stöd att få. Nedan finns ett axplock av stöd inom olika områden på olika nivåer.

Organisera arbetet

Kommuner som vill arbeta brottföre­byggande behöver be­stämma hur arbetet ska organi­seras för att det ska bli effektivt. Här får du råd att utgå ifrån och exempel på hur andra kom­muner arbetar. Kom ihåg att anpassa orga­nisationen efter de lokala omständig­heterna och parterna som ingår i det brotts­före­byggande arbetet – då blir samarbetet som bäst.

Helena Söderberg, brottsföre­byggande samordnare i Mölndals stad

Stärk kompetensen

Brås webbaserade utbildningar i brotts­före­byggande arbete vänder sig till dig som är yrkesverksam inom kommun, polis, bostads­bolag eller annan verksamhet i samverkan och med strategiskt ansvar för lokalt brottsföre­byggande arbete. Det finns en basutbildning för dig som är ny i din yrkesroll och en påbyg­gnadsutbildning för dig som varit verksam inom brotts­förebyggande och vill fördjupa dig ytterligare.

Erfarenhetsbank

Ska ni genomföra en brottsförebyggande insats? Vill ni ta reda på om andra brotts­förebyggande aktörer har gjort samma sak, och hur det gick? I vår erfarenhetsbank kan du ta del av erfaren­heter från över hundra utvärderingar, fördelat på olika ämnes­kategorier.

Gör en kartläggning

Nu finns en bok som beskriver hur kart­läggningar kan genom­föras och hur läges­bilder för lokalt brottsförebyggande arbete kan tas fram, utifrån de förutsättningar som finns i den aktuella kommunen eller i lokal­polisområdet.

Helena Söderberg, brottsföre­byggande samordnare i Mölndals stad

Samverka

Det talas ofta om samverkan i det brotts­förebyggande arbetet, men det är inte så lätt att få svar på hur det rent praktiskt ska gå till. Här beskriver vi hur samverkan kan läggas upp och utföras stegvis enligt ett kunskaps­baserat arbetssätt.

Håll dig uppdaterad

Ett bra sätt att hålla sig uppdaterad inom forskning och kunskap inom det brotts­förebyggande fältet är att delta på Brås web­binarier, konferenser, följa oss i våra sociala kanaler och besöka vår webbplats där vi kontinuerligt informerar om kom­mande aktiviteter. Brå driver även ett digitalt nätverk för lokala brotts­före­byggande aktörer, kontakta oss på kontaktpunkten@bra.se om du är intresserad.