Brottsoffer får för sällan stöd och hjälp


Betydligt fler brottsoffer skulle behöva erbjudas stöd och hjälp än vad som sker idag. Kvinnor erbjuds oftare brottsofferstöd från ideella organisationer än män, men kvinnor uppger också oftare att de har behov av stöd som inte finns att tillgå. Det visar en ny kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.

Elisabeth Nordén, utredare på Brå.

Elisabeth Nordén, utredare på Brå.

Brottsoffer uppger att de erbjudits stöd eller hjälp från en ideell organisation vid 10 procent av brott mot enskild person och 20 procent av bostadsinbrott. Men betydligt fler anser sig behöva stöd. Andelen brott där offret anser sig ha haft behov av stöd eller hjälp som inte fanns att tillgå, är 17 procent för brott mot enskild person och 12 procent för inbrott. I de allra flesta fall vare sig erbjöds de eller fick stöd i samband med brottet.

– För att nå ut med stöd och hjälp till brottsoffer är polisen en viktig länk. Dels för att polisanmälan ger möjlighet att informera om vilket stöd som finns men även för att brottsoffer som anmäler brottet oftare verkar ha behov av stöd och hjälp, säger Elisabeth Nordén, utredare på Brå.

Kvinnor erbjuds oftare stöd

Faktorer som kan påverka sannolikheten att erbjudas stöd och hjälp ideellt är oftast desamma för män och kvinnor. Som exempelvis om brottet polisanmäls och relation mellan offer och gärningsperson. Men kvinnor som utsätts för brott mot enskild person har större sannolikhet att erbjudas stöd än vad män har. Samtidigt uppger kvinnor också oftare än män att de har behov av stöd som inte finns att tillgå.

– Att kvinnor oftare erbjuds stöd men också uppger att de har behov av stöd som inte finns, kan delvis bero på att kvinnliga brottsoffer har ett större behov av stöd än vad manliga brottsoffer har. Det skulle även kunna bero på att könsnormer påverkar benägenheten att medge behov av stöd och hjälp. Att det skulle anses omanligt att behöva stöd och hjälp, säger Elisabeth Nordén.

Fakta

Brott mot enskild person innefattar i kortanalysen hot, misshandel, rån och sexualbrott. Data i kortanalysen är hämtad från Brås nationella trygghetsundersökning (NTU). Exempel på stöd och hjälp som brottsoffer kan erbjudas är stödsamtal, skyddat boende, hjälp att söka ersättning, vägledning kring rättsprocessen eller stöd av medföljande vid eventuella förhör och rättegång.

 

För ytterligare information

Läs rapporten

Stöd till brottsoffer En analys utifrån Nationella trygghetsundersökningen 2006–2017 (7/2018)