Polis och åklagare behöver höja it-förmågan


De senaste tio åren har it-relaterade brott ökat kraftigt, men polis och åklagare har brister i förmågan att hantera den ökade mängden ärenden. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå) som publiceras i dag.

Kerstin Nelander Hedqvist. Foto: Liselotte van der MeijsFörstora bilden

Kerstin Nelander Hedqvist. Foto: Liselotte van der Meijs

Brott med it-inslag har ökat kraftigt mellan 2006 och 2014, och numera finns it-inslag i de flesta typer av brott. Den snabba tekniska utvecklingen och den ökade internetanvändningen har haft stor inverkan på de brottsutredande myndigheternas arbete, och det ställs numera helt nya krav på kompetens och kapacitet för att möta utvecklingen.

Många saknar kunskap

En stor enkätundersökning i Brås studie visar att över hälften av åklagarna, liksom nio av tio polisiära förundersökningsledare, helt saknar vidareutbildning inom it-området. Många saknar också kunskap om möjliga utredningsåtgärder när brottet har begåtts via internet.

– Det är anmärkningsvärt att kunskaperna om brott med it-inslag är så pass låga inom rättsväsendet. Det riskerar att få negativa konsekvenser för utredningarnas effektivitet och rättssäkerhet, säger Kerstin Nelander Hedqvist, utredare på Brå.

I rapporten föreslår Brå bland annat att Polismyndigheten bör genomföra en central utbildnings­satsning för hela polisens kärnverksamhet och att brott med it-inslag bör införas som en särskild kurs på polisens grundutbildning.

Frida Andersson. Foto: Liselotte van der MeijsFörstora bilden

Frida Andersson. Foto: Liselotte van der Meijs

Bristande kapacitet för att hantera brott med it-inslag

Brås analys visar även att den it-forensiska verksamheten har brister; tre av fyra it-undersökare upplever att en hög arbetsbelastning är ett hinder i deras arbete och de berättar i intervjuer med Brå om hur de har svårt att hinna med sina arbetsuppgifter inom rimlig tid.

– I dag är den it-forensiska processen ofta en flaskhals i utredningarna. Det beror bland annat på att it-undersökarna är för få, men också på att de inte används på rätt sätt, säger Frida Andersson, utredare på Brå. 

Brå föreslår bland annat att det måste tillföras mer resurser till den it-forensiska verksamheten, att it-undersökarens roll måste renodlas och att it-stödet måste förbättras. I rapporten konstateras att rättsväsendet står inför stora utmaningar under de kommande åren, vad gäller hanteringen av brott med it-inslag. Brås bedömning är att de satsningar som har gjorts hittills inte motsvarar behovet.

It-inslag i brottsligheten och rättsväsendets förmåga att hantera dem (Brå 2016:17)

För mer information


Publikationer