It-inslag i brottsligheten och rättsväsendets förmåga att hantera dem

Denna rapport beskriver de senaste tio årens utveckling av den it-relaterade brottsligheten, liksom rättsväsendets kompetens och kapacitet att hantera den. Rapporten belyser också brister och angelägna utvecklingsområden för att höja rättsväsendets förmåga att hantera brott med it-inslag.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Dagens samhälle genomsyras alltmer av informationsteknolog (it), och detsamma gäller brottsligheten. Brott som per definition är kopplade till it (t.ex. dataintrång) kan förväntas
öka, men det innebär också att vissa traditionella brott (t.ex olaga hot) kan flytta in i it-miljö. Den ökande användningen av informationsteknologi i samhället innebär också att människor lämnar allt fler digitala spår efter sig, vilket kan ha betydelse vid brottsutredningar vid all typ av brottslighet.

För att på ett effektivt sätt kunna utveckla hanteringen av it-relaterad brottslighet krävs kunskap, såväl om brottslighetens omfattning och karaktär som om rättsväsendets kompetens och kapacitet på området. Brås rapport visar sammantaget att de satsningar som hittills gjorts på it-området inte motsvarar behovet. Det är ytterst angeläget att Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten tillsätter de resurser som krävs för att såväl kompetens- som kapacitetshöjande åtgärder kan genomföras. Det är även viktigt att de åtgärder som genomförs inte blir en engångssatsning, utan att satsningarna på it-området fortlöper och uppdateras i takt med utvecklingen.

Rapporten vänder sig i första hand till personer som är verksamma inom Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten, men även till forskare och övriga intresserade inom rättsväsendet.

Fakta om publikationen

ISSN 1100-6676
ISBN 978-91-87335-74-7
URN:NBN:SE:BRA-671

Rapport: 2016:17

Författare: Frida Andersson, Kerstin Nelander Hedqvist, Jonas Ring, Alexandra Skarp
© Brottsförebyggande rådet 2016

Kundkorg

Summa: