Stort intresse för Brås ekonomiska stöd till kommuners brottsförebyggande åtgärder

Brottsförebyggande rådet (Brå) fördelar ekonomiskt stöd till kommuner för att stärka och främja lokalt brottsförebyggande åtgärder. I år har intresset för det ekonomiska stödet varit mycket stort.

I utlysningen för 2024 har 182 kommuner ansökt om ekonomiskt stöd till kommuners brottsförebyggande åtgärder, till ett sammanlagt värde av över 200 miljoner kronor. Många ansökningar har hållit god kvalitet och det har varit hög konkurrens om de 50 miljoner kronor som Brå har haft att fördela.

I handläggningen har Brå prioriterat ansökningar som bedöms ha bäst möjligheter att uppfylla bidragets syften enligt förordningen (2023:442), vilken reglerar myndighetens bidragsbeslut. Enligt förordningen ska bidraget ges i syfte att

  • stärka det brottsförebyggande arbetet på lokal nivå och främja utvecklingen av kunskapsbaserade brottsförebyggande åtgärder.
  • stärka, utveckla eller utvärdera brottsförebyggande åtgärder

Brås bedömningsgrunder

För att kunna prioritera mellan ansökningarna har Brå särskilt tagit hänsyn till om åtgärderna kan bedömas vara relevanta, genomförbara och bärkraftiga/långsiktiga.

För att bedöma relevans har Brå, så långt som möjligt, gjort en bedömning av hur väl kommunen analyserat den lokala problembilden och hur den motiverar valet av åtgärder. Brå har däremot inte bedömt enskilda åtgärders möjliga verkningsgrad.

Genomförbarheten bygger på en bedömning av förutsättningarna för att uppnå önskat resultat. Det kan exempelvis avse om föreslagen budget är rimlig eller om åtgärden kan genomföras under ett år.

Bedömningsgrunden bärkraftighet eller långsiktighet kan exempelvis handla om att åtgärden har förankrats med relevanta aktörer och att den inte förutsätter ett långsiktigt och fortsatt ekonomiskt stöd.

Brå har grundat bedömningen på inkommen ansökan och de underlag som har bifogats.

Enligt regeringens förordning (2023:442) vilken reglerar myndighetens bidragsbeslut kan Brå inte bevilja ekonomiskt stöd för åtgärder som kommunen är ålagda att göra med enligt lagen, (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete.

Enligt förordningen kan Brås beslut om de ekonomiska stöden inte överklagas.