Brå utreder hinder för informationsdelning mellan polis och kommun i samverkan kring barn och unga


Brå har fått i uppdrag av regeringen att undersöka vilka förutsättningar som finns för informationsdelning mellan olika aktörer inom ramen för brottsförebyggande samverkan. Fokus kommer främst att ligga på möjligheterna att dela information mellan polis och kommuner i deras arbete med att förebygga brott hos barn och unga.

I uppdraget ingår att utvärdera tillämpning och utvecklingsbehov av den sekretessbrytande bestämmelsen i offentlighets- och sekretesslagen (OSL 10 kap. 18a §, 2009:400), som gäller unga upp till 21 år.