Myndighetsgemensamt arbete för att motverka att barn hamnar i kriminalitet etablerat i hela landet

Sedan slutet av 2023 arbetar åtta myndigheter tillsammans för att motverka att barn och unga rekryteras till kriminella nätverk. Nu är regional samverkan etablerad i hela landet och lokal samverkan pågår i de mest prioriterade områdena.

I en delredovisning av uppdraget som har överlämnats till regeringskansliet den 31 maj 2024, framgår det att arbetet hittills har resulterat i att regionala samverkansråd har etablerats i Sveriges sju polisregioner. Råden har bland annat inventerat befintlig samverkan mellan myndigheter och andra aktörer för att se hur arbetet med barn och unga som löper risk att hamna i organiserad brottlighet, eller som redan är involverade i kriminella nätverk, kan förstärkas och utvecklas. Råden har redan identifierat behov av olika kompetenshöjande insatser och kunskapsutbyte.

Etableringen av lokal samverkan pågår och sker stegvis i de mest prioriterade områdena. Den lokala samverkan behöver skapa snabbare kontaktvägar och bättre samarbete mellan myndigheter och andra aktörer när barn och unga riskerar att begå eller begår grova brott.

Samverkansstrukturen går under namnet Bob - barn och unga i organiserad brottslighet - och bygger på ett uppdrag som regeringen har gett till Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Skolverket, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Brottsförebyggande rådet och Länsstyrelserna.

Arbetet drivs genom ett nationellt samverkansråd, sju regionala samverkansråd och lokala samverkansråd vilka utgår från Polismyndighetens lokalpolisområden. På nationell och regional nivå bedrivs arbetet på strategisk nivå, medan arbetet i de lokala samverkansråden ska riktas mot enskilda barn och unga.

– För Brås del handlar det om att fortsätta att utveckla det kunskapsstöd vi redan ger till etablerade samverkansformer, så att det även passar målgrupperna inom Bob. Ett annat bidrag är att öka kunskapen om barn och unga i organiserad brottslighet, inom ramen för myndighetens forsknings- och statistikverksamhet, säger Karin Svanberg, chef på enheten för utveckling av brottsförebyggande arbete på Brå.

Fakta om Bob (barn och unga i organiserad brottslighet)

Syftet med Bob-strukturen är att:

  • förstärka och effektivisera arbetet med att motverka att barn och unga hamnar i grov kriminalitet.
  • säkerställa effektiva och ändamålsenliga åtgärder för de som är inblandade i grov kriminalitet.
  • identifiera framgångsfaktorer och metoder samt sprida kunskap om dessa.
  • identifiera nya arbetssätt med målgruppen.
  • utgå från individens eller målgruppens behov.
  • länka samman arbetet med målgruppen genom samverkansråd på nationell, regional och lokal nivå.