Nya utvärderingar har fokus på ungdomar i riskzon, avhoppare och organiserad brottslighet


Brå stödjer kunskapsbaserat lokalt brottsförebyggande arbete och sedan tre år ges ekonomiskt stöd till utvärderingar – en viktig del av den kunskapsbaserade processen.

Inkomna slutrapporter denna gång handlar främst om ungdomar och hur man ska förebygga brottslighet, både när det gäller att vara i riskzon, pågående kriminalitet eller om man vill hoppa av ett kriminellt liv.

Lycksele, Örebro och Hallstahammar har utvärderat insatser i att förebygga brott

Lycksele kommun och nätverket Navet har genomfört en mindre variant av den brottsförebyggande metoden YAR Pdf, 117 kB.,"Youth AT Risk”, som de kallade Omstart. Genom metoden ville kommunen mobilisera närsamhället med såväl företagare som föreningar att tillsammans samverka för att hjälpa ungdomar i riskzonen. Omstart har enligt slutrapporten bidragit till positiva skillnader för de ungdomar som medverkat.

Polismyndigheten i Örebro län har dokumenterat och följt upp "ÖDT-modellen - Örebro län för en drogfri trafik" Pdf, 101 kB.. Metoden syftar till att minska brottslighet och droganvändning, öka tryggheten för allmänheten och förbättra trafiksäkerheten. Metoden bygger på fem steg, från upptäckt av polisen till samtal på landstingets Beroendecentrum. Aktiviteten har resulterat i en handbok om SMADIT Pdf, 1 MB. (Samverkan mot Alkohol och Droger i Trafiken) som kommer att användas i utbildningssammanhang i Örebro och kan efter vissa modifieringar användas i hela landet.

Hallstahammars kommun har beviljats stöd till utvärdering av "Utvecklad samverkan polis-kommun för att förebygga utanförskap av unga Pdf, 357 kB.". Det gemensamma synsättet är att tidiga insatser är viktiga medel att förebygga utanförskap och ungdomsbrottslighet. På uppdrag av Hallstahammars kommun har Mälardalens högskola genomfört utvärderingen av samverkan. Samverkan har utvecklats positivt och en hypotes är att det också påverkat missbruk, utsatthet och återfallsrisk positivt men att det är svårt att fastställa.

Huddinge, Malmö och Värmdö har utvärderat insatser där brottslighet inte ska upprepas

Huddinge kommun har låtit FoU Södertörn utvärdera kommunens arbete mot organiserad brottslighet med fokus på att förhindra och förebygga kriminalitet bland unga Pdf, 110 kB.. Arbetet för att förebygga nyrekrytering till kriminalitet har skett genom att pröva modellen sociala insatsgrupper. För fyra av tio ungdomar har inga nya polisanmälningar eller orosanmälningar inkommit efter att insatsen påbörjats.

Värmdö kommun har låtit FoU Södertörn utvärdera sitt projekt Utredningscentrum för unga lagöverträdare Pdf, 138 kB.. Syftet var att utveckla en effektiv samverkan mellan kommun, polis och åklagare kring ungdomar mellan 12-18 år som begått brott. Genom snabb intervention och samverkan ville kommunen minska kriminaliteten bland ungdomarna. Samverkansgruppen vill ge ungdomar som begår brott och deras anhöriga stöd, skapa effektiv samverkan mellan anhöriga, skola m.fl., och öka antalet medlingsärenden. Resultatet visade att samlokaliseringen, som fanns under en tid, hade positiv betydelse för samverkan och resultat.

Motalas slutrapport visar att samarbete mellan olika aktörer är viktigt men också svårt

Motala kommun har fått stöd att arbeta enligt Brås bok ”Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete” i fyra kommundelar. Syftet med aktiviteten var att utveckla samverkansprocessen i det brottsförebyggande arbetet. Resultatet av projektet blev att kommunen valde att skapa en ny organisation för det brottsförebyggande arbetet Pdf, 3 MB. och i högre grad än tidigare samordna det med ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak) -förebyggande arbetet.

Inom kort kommer det även rapporter från Hudiksvalls kommun om utvärdering av ”Framtidssamtal”, Ockelbo kommun ser över framgångsfaktorer för samverkansmodellen SSPF i en mindre kommun och Södersjukhusets antivåldsgrupp tar fram rapporten Storstadsvåld 3.


Nästa ansökningstillfälle är den 15 september.