Finland vann European Crime Prevention Award 2018

Vinnarna i den europeiska finalen i ECPA-tävlingen 2018

Det finska projektet "The Forssa approach: mediation of polarisation and inter-group conflicts" vann årets ECPA-tävling.


European Crime Prevention Award (ECPA) är en årlig brottsförebyggande tävling där Europas bästa brottsförebyggande projekt/verksamhet utses. Det vinnande bidraget kom i år från Finland.

Temat för ECPA 2018 och Best Practice Conference var community-oriented-policing, COP, förebyggande polisarbete i samverkan med lokala aktörer. Det finska projektet "The Forssa approach: mediation of polarisation and inter-group conflicts" vann årets tävling. Projektet handlade om att via dialog och medling förhindra våldsbrott mellan lokalbefolkningen och boende på ett center för nyanlända, i Forssa under 2016. Metoden community mediation används för att hantera konflikter som uppstått så att de inte eskalerar och för att minska motsättningar och polarisering mellan grupper. I den här lösningsorienterade medlingsmodellen ses konflikten som en möjlighet till dialog, vilket i sin tur gör det möjligt för professionella medlare att se båda parternas behov och finna lösningar för att stoppa våldet. Projektet skedde i samverkan mellan polis, kommun och professionella medlare.

Sveriges bidrag

Sveriges nominerade bidrag till tävlingen var projektet Trygga, säkra evenemang. Projektet syftar till att förebygga brott och skapa trygga och säkra evenemang genom att brottsförebyggande aktörer tillsammans tar fram en gemensam lägesbild utifrån en lokal problembild, gör en orsaksanalys samt tar fram en åtgärdsplan. Aktörerna som ingår i projektet är Länsstyrelsen i Stockholms län, polisen, RFSU samt Svensk Live.

Vad är European Crime Prevention Award?

European Crime Prevention Award är en brottsförebyggande tävling som sedan 1998 årligen utser Europas bästa brottsförebyggande projekt/verksamhet. Brå utser ett vinnande bidrag i den svenska deltävlingen. Tävlingen arrangeras på initiativ av det brottsförebyggande nätverket European Crime Prevention Network (EUCPN), som består av representanter för brottsförebyggande organisationer i EU-länderna. Nätverket stöds av EU-kommissionen. Tävlingens syfte är att sprida kännedom om brottsförebyggande praktik mellan medlemsländer i Europa.