Polisen kan göra mer för att minska riskerna för etnisk diskriminering

Pressmeddelande

Polismyndigheten behöver ta fram en vägledning för poliser i yttre tjänst om vad som förväntas av dem när de kontrollerar någon som misstänks för brott. I polisens organisation behövs också en djupare kunskap om riskerna för diskriminering, och en ökad medvetenhet om hur polisarbetet kan påverka olika grupper i samhället. Det visar en ny studie som Brå publicerar idag.

Brå har undersökt hur polisen väljer ut vilka personer de kontrollerar vid misstanke om narkotikabrott, så kallad profilering. I studien finns ett särskilt fokus på etnicitet, och resultaten visar att polisens arbete är förenat med risk för diskriminerande etnisk profilering.

– Polismyndigheten behöver kontinuerligt följa upp hur de använder tvångsmedel och hur träffsäkra de är i sina kontroller. De måste också bli bättre på att dokumentera sina kontroller, säger Anna Öström, projektledare på Brå.

Resultatet visar att det bland både chefer och poliser i yttre tjänst finns olika uppfattningar om huruvida etnisk tillhörighet har betydelse eller inte när polisen bygger sina misstankar mot någon i arbetet med profilering. Det är också tydligt att flera som Brå pratat med i studien saknar kunskap om hur medvetna eller omedvetna stereotypa föreställningar om människor kan påverka polisens bedömningar.

– Poliser måste ofta göra snabba bedömningar utifrån begränsad information om vem som kan misstänkas för brott, och i det arbetet är det viktigt att frågan om likabehandling och människors rättssäkerhet inte faller bort, säger Anna Öström.

Av rapporten framgår också att det finns systematiska skillnader utifrån etnicitet i polisens misstankar om narkotikabrott. Träffsäkerhet när det gäller misstankar om innehav av narkotika är lägst för personer med bakgrund i Afrika och Sydvästasien, och högst när den misstänkta har nordisk bakgrund.

– Det finns vissa omständigheter som förklarar skillnaderna, men det går inte att utesluta att resultatet också kan bero på diskriminerande etnisk profilering. Det finns därför all anledning för Polismyndigheten att analysera frågan vidare, säger Lars Lewenhagen, utredare, Brå.

Intervjuer och samtal med chefer och poliser i yttre tjänst visar att polisen kan minska riskerna för diskriminerande etnisk profilering. Poliserna måste säkerställa att kontrollen är ordentligt underbyggd, att de förklarar varför de gör kontrollen och att de genomför kontrollen på ett respektfullt sätt. Chefer måste våga prata om riskerna för etnisk diskriminering i polisarbetet och följa upp arbetet med kontroller.

– Om diskriminerande etnisk profilering förekommer kan det påverka förtroendet för polisen och deras möjligheter att arbeta effektivt, säger Lars Lewenhagen.

Fakta

Brå har genomfört studien om polisens arbete med profilering och likabehandling efter önskemål från Polismyndigheten att en oberoende part belyser frågan. Syftet med rapporten är att den ska bidra till Polismyndighetens utvecklingsarbete. En förhoppning är också att den bidrar till ökade insikter i och förståelse för en komplex fråga.

Underlaget för studien är intervjuer och samtal med framför allt chefer på olika nivåer och poliser i yttre tjänst inom Polismyndigheten, men till viss del även representanter för polisutbildningen och civila organisationer. Väsentliga delar av rapporten bygger således på vad anställda på både strategisk och operativ nivå inom Polismyndigheten anser vara viktigt i arbetet med profilering och likabehandling.

I rapporten redovisas även en fallstudie av polisens misstankar om narkotikabrott utifrån register- och geografiska data från Brå, Polismyndigheten och Statistiska Centralbyrån (SCB). Narkotikabrott är ett typiskt spanings- och ingripandebrott där polisen har ett relativt stort handlingsutrymme, och därför ett lämpligt brott att studera utifrån studiens fokus. Underlaget består även av fältobservationer av polisens profileringsarbete i sju utvalda lokalpolisområden, granskning av förundersökningar som rör misstankar om narkotikabrott samt en genomgång av anmälningar mot polisen som inkommit till avdelningen för särskilda utredningar inom Polismyndigheten samt till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Kontakt