Nytt uppdrag för att förhindra verksamheter kopplade till våldsbejakande extremism att ta del av offentliga medel

Brå får i uppdrag att vidta förberedelser inför inrättandet av en stödfunktion vid CVE för att förhindra verksamheter kopplade till våldsbejakande extremism att ta del av offentliga medel.

Regeringen ger Brottsförebyggande rådet i uppdrag att vidta förberedelser inför inrättandet av en stödfunktion vid Center mot våldsbejakande extremism (CVE) vid Brå. Syftet med stödfunktionen är att förhindra att offentliga medel fördelas till verksamheter med kopplingar till våldsbejakande extremism eller andra antidemokratiska miljöer.

I uppdraget ingår att vidta förberedelser inför att en stödfunktion ska inrättas vid CVE. Förberedelserna ska vidtas med utgångspunkt i förslagen som lämnades i slutbetänkandet Rätt mottagare – Granskning och integritet (SOU 2021:99).

Uppdraget ska redovisas senast den 15 oktober 2024.

Nationell strategi

Regeringen har nyligen presenterat en ny samlad nationell strategi mot våldsbejakande extremism och terrorism. En av målsättningarna i den nya strategin är att inga offentliga medel ska fördelas till antidemokratisk verksamhet

Läs mer om den nationella strategin mot våldsbejakande extremism och terrorism (regeringen.se)

CVE