Uppdrag till Brå om att öka kunskapen om barn under 15 år som misstänks för brott

Brå får i uppdrag av regeringen att ta fram kunskap om utredningar där barn under 15 år misstänks för brott. Studien ska avgränsas till de utredningar som har genomförts enligt 31 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, nedan LUL.

Brå ska inom ramen för uppdraget beskriva barnen och deras situation, samt kartlägga vilka brott som barnen varit misstänkta för, hur länge LUL-utredningarna pågick och vilka insatser som barnen har varit föremål för innan och efter brottstillfället. Brå ska också redogöra för de erfarenheter av arbetet med och insatser för dessa barn som finns inom polis och socialtjänst samt, i den mån det är möjligt, skola. Studien ska belysa utvecklingen över tid. I uppdraget ingår också att vid behov lämna förslag på åtgärder utifrån studiens resultat.

Brå ska inom ramen för uppdraget inhämta synpunkter och erfarenheter från relevanta myndigheter och andra aktörer. Barns och ungas erfarenheter ska beaktas i uppdragets genomförande, till exempel genom dialog med berörda barn och unga.

Uppdraget ska redovisas senast den 18 juni 2025.