Brå i Almedalen


Den 2 –9 juli anordnas Almedalsveckan i Visby. Brå finns som vanligt på plats med flera forskare och utredare. Brås generaldirektör Erik Wennerström deltar också i flera seminarier. Nedan hittar du tid och plats för samtliga seminarier där Brå medverkar.

Hur säkrar vi valet 2018 i ljuset av de fem globala megatrenderna?


Arrangör: PwC

3 juli, 14:00 - 15:00
Hästgatan 9

Säkerhetsfrågorna i samhällets påverkas i hög grad av olika megatrender. Hur kan vi genom olika åtgärder inom cybersäkerhetsområdet garantera att ett säkert val genomförs 2018? Vilka övriga säkerhetsfrågor är högst upp på kommunens agenda? Vilket stöd upplever de att de får av staten?

Medverkande:

 • Anders Lindberg, Ledarskribent, Aftonbladet
 • Tove Lifvendahl, Politisk chefredaktör, SvD
 • Erik Wennerström, Generaldirektör, Brå
 • Rickard Sundbom, Stadsdirektör, Södertälje kommun
 • Richard Oehme, chef cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet, MSB
 • Rolf Rosenvinge, Moderator, PwC

7 sätt att minska ungas utanförskap


Arrangör: Mentor Sverige

4 juli, 09:00 - 09:45
Kilgränd 1, Sal Kilgränd 1 Övre

Hur kan civilsamhället och företagen minska ungas utanförskap? Vad kan vi vuxna göra för att inkludera ungdomar och få dem att växa, känna framtidstro och inspiration till vidare studier och arbete?

Medverkande:

 • Karin Jordås, Generalsekreterare, Mentor Sverige
 • Åsa Fahlén, Förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund
 • Johan Skoglund, VD, JM
 • Erik Wennerström, Generaldirektör, Brå
 • Behrang Miri, Programledare & debattör
 • Alexandra Pascalidou, Moderator

Så arbetar rättsväsendet i våra särskilt utsatta områden


Arrangör: Polismyndigheten

4 juli, 11:00 - 12:00
Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, "Wisby"

Öppen narkotikahandel i trappuppgångar och på gator och torg, bilar i brand, social oro och våldsamma upplopp, kriminella uppgörelser som resulterar i skjutningar, sprängningar och dödlig utgång, hot och våld och skadegörelser mot näringsidkare samt rädsla för repressalier hos tredje man om man vittnar. Ett parallell samhälle i dagens Sverige. Majoriteten av lokalbefolkningen i dessa områden är inte kriminella men ser kriminaliteten på nära håll varje dag. Så här kan det se ut i några av Sveriges särskilt utsatta områden idag. Vad gör rättsväsendets myndigheter för att skapa trygghet för de som bor i våra särskilt utsatta områden?

Medverkande:

 • Thomas Hvitfeldt, tf enhetschef, Brå
 • Nils Öberg, Generaldirektör, Kriminalvården
 • Carolina Paasikivi, Polisområdeschef, Polismyndigheten
 • Mats Eriksson, Chefsåklagare, Åklagarmyndigheten
 • Stefan Lundberg, Chefsåklagare/strategiskt ansvarig för brottsförebyggande arbete, Ekobrottsmyndigheten

Brottsförebyggande arbete - från program till praktisk prevention


Arrangör: Brå

4 juli, 14:30 - 15:30
Björkanderska, Skeppsbron 24, Sal F 14

I mars presenterade regeringen sitt nya nationella brottsförebyggande program: ”Tillsammans mot brott”. Dessutom har Brås ansvar utökats och landets länsstyrelser har fått en regional roll. Nu ska det brottsförebyggande arbetet stärkas och prioriteten höjas. Nu ska ord bli handling. På det här seminariet diskuteras hur målsättningarna i programmet ska kunna synas i allmänhetens vardag. Hur och när ser vi resultaten? Vad är det som ska höja den prioritet som Brå redovisat saknas i närmare hälften av landets kommuner? Räcker ett program eller behövs det något mer? Vad kan länsstyrelserna bidra med i arbetet? Samtidigt utsätts samhället för svåra påfrestningar som riskerar sänka den temporära prioriteten på förebyggande arbete men också öka behovet av dem på lång sikt. Hur kan prioritet bibehållas när den väl finns trots dessa påfrestningar?

Medverkande:

 • Morgan Johansson, Justitie- och migrationsminister, (S)
 • Erik Wennerström, Generaldirektör, Brå
 • Christian Ottosson, Kommunalråd, Huddinge, (C)
 • Emma Stenholm, Trygghetschef, MTR
 • Kicki Scheller, Enhetschef, Länsstyrelsen, Gotland
 • Nedjma Chaouche, Moderator

Rättsväsendets framtidsfrågor


Arrangör: Kriminalvården

4 juli, 16:00 - 17:00
Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, Sal Wisby

Rättsväsendets myndigheter samarbetar för rättssäkerhet, trygghet och demokrati. Vilka utmaningar ser de? Myndigheternas generaldirektörer avlöser varandra i ett samtal om rättsväsendets framtid.

Medverkande:

 • Dan Eliasson, Rikspolischef, Polismyndigheten
 • Erik Wennerström, Generaldirektör, Brå
 • Eva Håkansson, Generaldirektör, Ekobrottsmyndigheten
 • Anders Thornberg, Generaldirektör, Säkerhetspolisen
 • Anders Perklev, Riksåklagare, Åklagarmyndigheten

Säkerhet och trygghet – sammanfattning av gårdagen


Arrangör: Stiftelsen Tryggare Sverige

5 juli, 08:00 - 08:30
Strandvägen, H520, Tryggare Sveriges Paviljong

Med fokus på säkerhet och trygghet diskuterar och analyserar vi gårdagens tal och seminarium. Vilka frågor diskuterades igår? Vem sa vad och varför igår? Vilka frågor kommer att diskuteras idag?

Utökad beskrivning av samhällsfrågan

Vi startar dagen med en professionell genomgång av gårdagen.

Medverkande:

 • Karl Åke Pettersson, Ordförande, Tryggare Sverige
 • Anna Dahlberg, Ledarskribent, Expressen
 • Erik Wennerström, Generaldirektör, Brå

Organiserade kriminella eller vilsna ungdomar?


Arrangör: Kriminalvården

5 juli, 09:00 - 10:00
Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, Sal Lojsta

Löst sammanfogade, kriminella nätverk med stark koppling till specifika geografiska områden orsakar kriminalitet och otrygghet i samhället. Kriminalvården ser redan de här klienterna i våra häkten, fängelser och frivård och räknar med att de kommer att bli fler. Gruppen innebär stora utmaningar, till exempel vid placeringsbeslut och riskanalyser. Lojaliteterna skiftar och en våldsupptrappning kan ske mycket snabbt. Intresset för att lämna kriminaliteten är lågt, liksom viljan att prata med oss och ta till sig de återfallsförebyggande insatser vi erbjuder. Kriminalvården tar nu fram en ny strategi mot organiserad brottslighet. I seminariet redovisas också aktuell statistik över brotts- och kriminalvårdsutvecklingen.

Medverkande:

 • Nils Öberg, Generaldirektör, Kriminalvården
 • Peppe Boroodjeni, Verksamhetschef, Fryshuset Husby
 • Mona Frank, Frivårdsinspektör/Ungdomshandläggare, Kriminalvården
 • Jonas Öberg, Utredare, Brå
 • Gabriella Ahlström, Moderator

2000-talets brott i siffror – trender i brottsutvecklingen och utsattheten för brott


Arrangör: Brå

5 juli 2017, 12:30 - 13:30
Björkanderska, Skeppsbron 24, Sal F 14

Brå-rapporten "Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2015" beskriver utvecklingen för ett antal centrala brottstyper, bland annat dödligt våld, misshandel och sexualbrott. Rapporten visar att andelen som uppger att de utsatts för brott mot person har minskat något sedan 2005, att egendomsbrotten har minskat tydligt sedan 2005 samt att återfallen har minskat. Vidare har utsattheten i grupper med generellt högre utsatthet (unga, lägre utbildningsnivå, arbetslösa) minskat under den senare tidsperioden jämfört med tidigare, samt antalet anmälda brott hos rättsväsendet ökat under 2000-talet. Brottsutvecklingen skiljer sig även åt mellan könen. Andelen män som utsatts har minskat sedan 2005, medan andelen kvinnor ökat. Seminariet beskriver och analyserar brottsligheten i Sverige utifrån Brås nationella trygghetsundersökning (NTU) och den officiella kriminalstatistiken.

Medverkande:

 • Johanna Olseryd, Utredare och biträdande enhetschef, Brå
 • Pelle Thörnberg, Moderator

Lite ska man tåla, eller? Om hot och våld inom
idrotten


Arrangör: Riksidrottsförbundet

5 juli, 13:00 - 13:45
Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen, "Ideella trädgården"

Tränare, sportchefer, styrelseledamöter, poliser och sportjournalister utsätts för direkta och förtäckta hot. Vad kan göras för att stoppa utvecklingen?

Medverkande:

 • Björn Eriksson, Ordförande, Riksidrottsförbundet
 • Ulf Johansson, Regionspolischef, Polismyndigheten
 • Anders Perklev, Riksåklagare, Åklagarmyndigheten
 • Erik Wennerström, Generaldirektör, Brottsförebyggande rådet
 • Jeanette Gutavsdotter, VD, TU – Medier i Sverige

Otrygghet i socialt utsatta områden – lägesbild, orsaker och lämpliga insatser


Arrangör: Brå

5 juli 2017, 14:30 - 15:30
Björkanderska, Skeppsbron 24, Sal F 14

Brottsförebyggande rådets nya rapport NTU – Socialt utsatta områden i urban miljö presenteras. I den rapport som presenteras beskrivs i huvudsak utvecklingen av utsatthet för brott, otrygghet och oro samt förtroende för rättsväsendet i socialt utsatta områden, i jämförelse med andra urbana områden. Presentationen efterföljs av en paneldiskussion om bakomliggande orsaker till problembilden i socialt utsatta områden. Vidare diskuteras vilka typer av insatser som finns tillgängliga och som är lämpliga att implementera för rättsväsendet och övriga samhällsaktörer för att förbättra förhållandena i de mest utsatta områdena.

Medverkande:

 • Anita Heber, Docent, Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet
 • Manne Gerell, Forskare, Institutionen för kriminologi, Malmö högskola
 • Thomas Hvitfeldt, T f enhetschef, Brå
 • Pelle Thörnberg, Moderator

Brås kontaktperson

Monica Landergård, pressekreterare
Telefon: 072-99 58 500
E-post: press@bra.se