Kvinnor i utsatta områden mer otrygga och oroliga för brott


Andelen otrygga är högre i socialt utsatta områden jämfört med övriga urbana områden och mest otrygga är kvinnorna. Brottsligheten är högre i de socialt utsatta områdena men det är små skillnader mellan områdena vad gäller förtroende för rättsväsendet. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet.

– Otryggheten och oron bland kvinnor i socialt utsatta områden är i vissa fall markant högre, jämfört med män i samma områden, liksom i jämförelse med både kvinnor och män i övriga urbana områden, säger Sofie Ahlin, utredare, Brå.

Särskilt stor är skillnaden vad gäller otrygghet vid utevistelse sen kväll i det egna bostadsområdet. Nästan hälften av kvinnorna (48 %) i socialt utsatta områden, uppger att de är otrygga på kvällstid i sitt eget bostadsområde, jämfört med en tredjedel (30 %) av kvinnorna i övriga urbana områden. Även bland män är det stora skillnader. I socialt utsatta områden uppger 22 procent av männen att de är otrygga när de vistas i sitt eget bostadsområde på kvällen. Motsvarande siffra för män i övriga urbana områden är 9 procent.

Fler utsätts för brott i socialt utsatta områden

Andelen utsatta för brott mot enskild person är högre bland boende i socialt utsatta områden jämfört med övriga urbana områden. Bland kvinnor i socialt utsatta områden uppger 19,9 procent att de utsatts för brott, medan 16,9 procent av kvinnorna i övriga urbana områden uppger detta. Motsvarande siffror för män är 19,4 respektive 16,1 procent. Sett till utvecklingen över tid har skillnaderna mellan områdena minskat.

Små skillnader i förtroende för rättsväsendet

Andelen med stort förtroende för rättsväsendet och dess myndigheter är generellt sett något mindre i socialt utsatta områden (52 %) än i övriga urbana områden (57 %). Dock är nivåerna och utvecklingen över tid i områdena likartade.

– I första hand är det utvecklingen över tid vad gäller utsatthet för brott, otrygghet, oro och förtroende för rättsväsendet, som vi tittar på genom den här undersökningen. Och om man jämför socialt utsatta områden och övriga urbana områden så är utvecklingen snarlik. De följs alltså åt på flera områden, säger Maria Söderström, utredare, Brå.

Fakta

Rapporten har gjorts på uppdrag av regeringen och beskriver utvecklingen av utsatthet för brott, otrygghet och oro samt förtroende för rättsväsendet i socialt utsatta områden jämfört med andra urbana områden, samt riket i stort. Beskrivningen baseras på Nationella trygghetsundersökningen (NTU).

För ytterligare information

Läs hela rapporten

Utvecklingen i socialt utsatta områden i urban miljö 2006–2017 En rapport om utsatthet, otrygghet och förtroende utifrån Nationella trygghetsundersökningen (2018:9)