Utvecklingen i socialt utsatta områden i urban miljö 2006–2017

En rapport om utsatthet, otrygghet och förtroende utifrån Nationella trygghetsundersökningen

Den här rapporten beskriver omfattningen och utvecklingen över tid – i socialt utsatta områden jämfört med övriga urbana områden – av faktorer såsom utsatthet för brott, otrygghet och oro samt förtroende för rättsväsendet. Kvinnors respektive mäns otrygghet och utsatthet särredovisas.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Syftet med rapporten är att för andra året i rad, utifrån Nationella trygghetsundersökningen (NTU), på en övergripande nivå beskriva hur utsatthet för brott, otrygghet och oro samt förtroende för rättsväsendet fördelat sig och utvecklats över tid i socialt utsatta områden jämfört med övriga urbana områden. I uppdraget ingår att särredovisa situationen och utvecklingen för kvinnor respektive män. Socialt utsatta områden är ett begrepp som används allt mer, men vad som avses med begreppet är ofta oklart och skiljer sig dessutom mellan olika tillämpningsområden. För att selektera ut socialt utsatta områden användes information om områdens inkomstnivå, uttag av försörjningsstöd och åldersstruktur som kriterier. Rapporten vänder sig i första hand till regeringen och till rättsväsendets myndigheter.

Några av slutsatserna i rapporten

  • Andelen utsatta för brott mot enskild person (inklusive våldsbrott) är större bland kvinnor och män i socialt utsatta områden jämfört med kvinnor och män i övriga urbana områden.
  • Andelen otrygga är generellt sett större bland kvinnor och män som bor i socialt utsatta områden jämfört med kvinnor och män i övriga urbana områden. Kvinnor i socialt utsatta områden upplever otrygghet och oro i högst grad.
  • Andelen med stort förtroende för rättsväsendet och dess myndigheter är generellt sett mindre i socialt utsatta områden än i övriga urbana områden. Dock är skillnaderna små, och när det gäller förtroendet för polisen, kriminalvården och synen på hur rättsväsendet hanterar utsatta är andelarna i princip på samma nivå.
  • Resultaten ska tolkas med försiktighet. De som har särskilt lågt förtroende för rättsväsendet nås troligtvis i mindre utsträckning med undersökningar som NTU, och då svarsfrekvensen i de socialt utsatta områdena är lägre finns det en risk att förtroendenivåerna överskattas.

Fakta om publikationen

ISSN: 1100-6676
URN:NBN:SE:BRA-769
Rapport 2018:9

© Brottsförebyggande rådet 2018
Författare: Maria Söderström och Sofie Ahlin

Kundkorg

Summa: