Slutlig brottsstatistik 2018 – anmälda brott samt konstaterade fall av dödligt våld


I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den slutliga statistiken över anmälda brott samt konstaterade fall av dödligt våld för 2018.

Anmälda brott

 • Under 2018 anmäldes cirka 1,55 miljoner brott, vilket är 35 700 (+2 %) fler brott än året innan.
 • Bedrägeri­brott (9 kap. brottsbalken) var den kategori anmälda brott som ökade mest i antal under 2018, en ökning med 51 600 brott (+25 %). Ökningen gällde främst datorbedrägeri respektive utpressning.
 • Stöld- och tillgreppsbrott (8 kap. brottsbalken) var den brottskategori som minskade mest under året, en minskning med 41 400 brott (−9 %). Minskningarna avsåg bland annat anmälda bostadsinbrott, som minskade med 5 520 brott (−24 %), samt anmälda fickstölder, som minskade med 7 500 brott (−17 %).
 • Kategorin brott mot person (3−7 kap. brottsbalken) ökade marginellt, med 1 892 brott (+1 %) under 2018. Flera brottstyper inom kategorin minskade, däribland anmälda misshandelsbrott, som minskade med 989 brott (−1 %), samt anmälda brott om sexuellt ofredande, som minskade med 338 brott (−3 %). Till de brottstyper inom kategorin som ökade hör bland annat anmälda våldtäkter, som ökade med 589 brott (+8 %).
 • Under 2018 ökade även anmälda brott inom kategorierna skadegörelsebrott (+5 %), trafikbrott (+3 %) respektive narkotikabrott (+6 %), jämfört med föregående år.

Konstaterade fall av dödligt våld

 • År 2018 konstaterades 108 fall av dödligt våld i Sverige, vilket var en minskning med 5 fall jämfört med 2017 då 113 fall kunde konstateras.
 • Sedan 2002 har antalet konstaterade fall av dödligt våld varierat mellan 68 och 113 fall per år. Åren 2006 till 2014 utmärktes utvecklingen av relativt stora årliga variationer kring en nedåtgående trend. De senaste fyra åren (2015–2018) har antalet fall av dödligt våld legat på en högre och jämnare nivå än tidigare år (mellan 106 och 113 fall årligen).

Dödligt våld

Antal konstaterade fall av dödligt våld 2002–2018, totalt samt uppdelat på brottsoffrets kön¹. Uppgift om kön finns tillgänglig från 2011.

¹I ett av fallen 2012 kunde offrets kön inte fastställas.

År 2018 och förändring jämfört med 2017:

 • Konstaterade fall av dödligt våld: 108 fall −5 (−4 %)
 • Män/pojkar 75 fall,−11 (−13 %)
 • Kvinnor/flickor 33 fall, +6 (+22 %)


 • Av de konstaterade fallen av dödligt våld 2018 var offret en kvinna/flicka i 33 fall (31 %), och en man/pojke i 75 av fallen (69 %). Antalet fall med kvinnliga offer var 6 fler än 2017, medan antalet fall med manliga offer var 11 färre jämfört med året innan.
 • Relaterat till folkmängden uppgick antalet konstaterade fall av dödligt våld 2018 till 1,06 fall per 100 000 invånare. Under perioden 2002–2018 har antalet konstaterade fall av dödligt våld relaterat till folkmängden varierat mellan 0,71 och 1,21 fall per 100 000 invånare.

Dödligt våld i parrelation

 • Offer och förövare var eller hade varit närstående genom en parrelation i 26 fall av de konstaterade fallen av dödligt våld 2018, vilket utgjorde nästan en fjärdedel (24 %) av samtliga konstatera fall av dödligt våld. År 2017 var motsvarande antal 11 fall (10 %).
 • Antalet fall av dödligt våld mot kvinnor i en parrelation uppgick till 22 fall 2018, vilket motsvarade 67 procent av samtliga fall av dödligt våld mot kvinnor. Av samtliga fall av dödligt våld mot män under året avsåg 4 fall (5 %) dödligt våld i en parrelation.

Dödligt våld med skjutvapen

 • Skjutvapen användes i 40 procent av de konstaterade fallen av dödligt våld 2018, vilket kan jämföras med en motsvarande andel på 35 procent 2017. Antalet fall av dödligt våld med skjutvapen ökade från 40 till 43 fall.
 • Av de 43 fallen av dödligt våld där skjutvapen använts 2018 anmäldes merparten 33 fall (77 %) i regionerna Stockholm, Väst och Syd. I region Syd konstaterades 13 fall av dödligt våld med skjutvapen 2018, vilket är 3 fall fler än 2017. I region Stockholm konstaterades 11 fall (–8 fall) och i region Väst 9 fall 2018 (+4 fall ).

Fakta

Ändamålet med statistiken över anmälda brott är att visa på nivå, struktur och utveckling av de anmälda brotten. Ändamålet med statistiken över konstaterade fall av dödligt våld är att redovisa nivå och utveckling av de anmälda brott om mord och dråp som konstaterats vara dödligt våld, se definition nedan. All statistik är deskriptiv och ger inga djupgående förklaringar till förändringar över tid. Den kan användas för bland annat allmän information, samt som underlag för granskning och uppföljning av de brottsutredande myndigheternas verksamheter.

För mer information

Anmälda brott

Stina Söderman, statistiker/utredare tfn: 08-527 58 429; e-post: stina.soderman@bra.se

Dödligt våld

Nina Forselius, statistiker/utredare tfn: 08-527 58 488; e-post: nina.forselius@bra.se

Definitioner/avgränsningar

 • Anmälda brott redovisar antalet händelser som har anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visar sig inte vara brott.
 • Med dödligt våld avses fullbordade mord, dråp, barnadråp och misshandel med dödlig utgång. Fall som av rättsväsendet bedömts som nödvärn undantas.
 • Med konstaterade fall avses anmälda brott om dödligt våld där man kunnat konstatera att det med stor sannolikhet är dödligt våld som är dödsorsaken. Med fall avses unika individer som fallit offer för dödligt våld. I statistiken ingår endast fall där gärningen har begåtts i Sverige och har anmälts till polisen eller annan brottsutredande myndighet.
 • Med närstående i parrelation avses fall där offer och förövare var närstående genom en parrelation vid tidpunkten för brottet, eller hade haft en sådan parrelation tidigare. Med parrelation avses heterosexuella och samkönade relationer mellan personer (med eller utan barn)som är/har varit gifta, sammanboende eller särboende, alternativt är/har varit i uttalade flickväns-/pojkvänsrelationer.