Journalister och politiker ofta utsatta för hot och trakasserier


Varje år hotas och trakasseras cirka 60 procent av landets riksdagspolitiker på grund av sitt uppdrag, och drygt 30 procent av journalisterna utsätts för hot. Dessutom har närmare hälften av alla livsmedelsinspektörer någon gång utsatts för hot och trakasserier. Det framkommer i en kunskapsöversikt som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.

Temat är utsattheten för hot och våld inom grupper som är viktiga för det demokratiska samhället. Brås studie visar att dessa grupper (bl.a. journalister, politiker och anställda inom rättsväsendet, liksom vissa yrkesgrupper inom kommuner och landsting) generellt är mer utsatta för hot, trakasserier och våld än den yrkesarbetande befolkningen som helhet.

– Detta är viktigt att uppmärksamma, särskilt som vår studie pekar mot att majoriteten av hoten syftar till att påverka dem i deras yrkesutövning, säger Emma Patel, utredare på Brå.

Anställda inom rättsväsendet särskilt utsatta

Anställda inom rättsväsendet är överlag en särskilt utsatt grupp. En mer osynlig grupp, som också utsätts ofta för hot och trakasserier i sitt yrke, är livsmedelsinspektörer – hela 45 procent av dem har någon gång utsatts.

– De som arbetar nära klienter med sociala problem, till exempel poliser och anställda inom Kriminalvården, utsätts typiskt sett oftare för våld och allvarligare hot, säger Stina Holmberg, enhetschef på Brå. Politiker, personer som arbetar med tillsyn och journalister utsätts däremot sällan för våld, utan främst för hot och trakasserier.

Det gemensamma för de flesta yrkesgrupper som utsatts för hot, trakasserier och våld är att förövaren ofta är en enskild, psykiskt instabil person.

– Hot och trakasserier mot personer av särskild betydelse för demokratin är allvarligt, säger Emma Patel. Samtidigt ser vi att många utsatta varken gör en polisanmälan eller talar med sin chef om det som hänt. Bland annat politiker uppfattar att hot och trakasserier är något man får tåla i sin yrkesroll – trots att de ofta påverkas negativt av det som hänt. Det är därför viktigt att problemen med hot, våld och trakasserier blir synliga och att de utsatta får det stöd och den hjälp de behöver.

Fakta


Kunskapsöversikten är ett regeringsuppdrag. Brå har sammanställt och analyserat tidigare studier av specifika yrkesgruppers utsatthet.