Har du upplevt hot eller hat för att du är same?

Brottsförebyggande rådet (Brå) har fått ett regeringsuppdrag där vi ska ta fram en rapport om kränkningar, hot, våld och annat hat som drabbar samer som lever i Sverige.

Brå söker intervjupersoner som kan tänka sig att berätta för oss om sina erfarenheter av att leva som same i Sverige idag. Intervjun kommer att handla om huruvida samer kan känna sig trygga i sin samiska identitet utan att riskera att utsättas för hot och hat, vilka konsekvenser hot och hat leder till för samer samt hur förtroendet för polisen ser ut.

Intervjuerna sker via telefon, du väljer själv vad du vill berätta och kan avbryta intervjun utan förklaring om du skulle vilja. Intervjun kommer att avidentifieras och utgöra en del av underlaget till en rapport som ska överlämnas till regeringen om ungefär ett år.

Vill du delta i en intervju, eller veta mer?

Kontakta Lisa Wallin på 08-527 58 437 eller Lou Huuva på 08-527 58 413. Det går också bra att skicka e-post till lisa.wallin@bra.se eller lou.huuva@bra.se.