Hatbrott mot samer

Brå ska göra en fördjupad studie av hatbrott mot samer. Brå ska i studien särskilt belysa hatbrottslighetens karaktär och även åskådliggöra specifika uttryck för hatbrott mot samer, inklusive gärningar som involverar renar.

Brå har tidigare fått i uppdrag av regeringen att genomföra fördjupningsstudier om antisemitiska, islamofobiska och afrofobiska hatbrott. Under 2022 gav regeringen Brå i uppdrag att göra en fördjupad studie om hatbrott mot samer. Studien ska belysa brottens karaktär och även åskådliggöra specifika uttryck för hatbrott mot samer, inklusive gärningar som involverar renar. Studien kommer även att belysa hur den här typen av brottslighet upplevs av de utsatta och vilka brottslighetens konsekvenser är för dessa personer. I uppdraget ingår också att ge förslag på hur samers utsatthet för hatbrott kan synliggöras mer, i syfte att få ökad kunskap för det förebyggande arbetet. I genomförandet av uppdraget ska Brå inhämta kunskap och erfarenheter från berörda myndigheter, inklusive Sametinget, och relevanta organisationer inom det civila samhället.

Uppdraget redovisades den 29 april 2024.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, brotts förebyggande aktörer, berörda organisationer och aktörer inom civilsamhället.
  • Startår: 2022
  • Redovisningsår: 2024

Det här uppdraget är avslutat och finns i redovisat i rapporten nedan.