Konstaterade fall av dödligt våld 2015


I dag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, statistiken gällande konstaterade fall av dödligt våld för 2015.

Omfattning och utveckling av det dödliga våldet

  • År 2015 konstaterades 112 fall av dödligt våld i Sverige. Det är en ökning med 25 fall jämfört med 2014.
  • Antalet offer i ärenden som innehöll flera fall av dödligt våld mer än fördubblades under året, från 10 till 22 offer, jämfört med året innan. Ökningen av sådana fall utgjorde omkring hälften av den totala uppgången 2015. 
  • Den senaste tioårsperioden har antalet fall av dödligt våld fluktuerat mellan 68 och 112 fall årligen.
  • Sett i ett längre perspektiv, allt sedan 1990-talet då Brå började mätningarna, har utvecklingen av det dödliga våldet uppvisat en nedåtgående trend.
Antal konstaterade fall av dödligt våld, 2006–2015.

Antal konstaterade fall av dödligt våld, 2006–2015, därav dödligt våld mot man eller kvinna.

Brottsinformation

  • År 2015 var offret i 26 procent av fallen en kvinna och i 74 procent av fallen en man. Fördelningen mellan könen har sett likartad ut sedan 1990-talet.
  • I närmare en tredjedel (29 %) av de konstaterade fallen av dödligt våld 2015 användes skjutvapen, vilket är en något lägre andel än 2014 (32 %).
  • Användingen av skjutvapen i fall av dödligt våld låg fram till mitten av 2000-talet på omkring 20 procent. Den senaste femårsperioden har andelen varit i genomsnitt 28 procent.

Regional fördelning

  • 71 procent av de konstaterade fallen av dödligt våld 2015 anmäldes i någon av storstadsregionerna Stockholm, Väst och Syd. Mönstret har sett likadant ut sedan 2010.
  • I regionerna kan både ökningar och minskningar av antalet konstaterade fall noteras under 2015. Störst ökning kan ses i Region Väst, där antalet fall mer än fördubblades, från 14 fall 2014 till 34 fall 2015.

Definitioner/avgränsningar

Med dödligt våld avses fullbordade mord, dråp, barnadråp och misshandel med dödlig utgång. Fall som av rättsväsendet bedömts som nödvärn undantas.

Med konstaterade fall avses anmälda brott om dödligt våld där man kunnat konstatera att det med stor sannolikhet är dödligt våld som är dödsorsaken. Med fall avses unika individer som fallit offer för dödligt våld. I statistiken ingår endast fall där gärningen har begåtts i Sverige och har anmälts till polisen eller annan brottsutredande myndighet.

Övrigt

Brå har studerat det dödliga våldets utveckling sedan 1990-talet. Förutom den här statistiken genomför Brå även andra mer fördjupade studier av det dödliga våldet inom ramen för olika projekt. Socialstyrelsen och Rättsmedicinalverket publicerar därutöver årligen dödsorsaksstatistik som bygger på sjukvårdsdata.