Lägsta nivån av självrapporterad utsatthet för brott sedan 2016

Pressmeddelande

Den självrapporterade utsattheten för brott mot person minskar för tredje året i rad och ligger nu på den lägsta nivån sedan 2016. För nästan alla brottstyper har andelen utsatta legat stabilt eller minskat sedan förra året. Försäljningsbedrägerier har dock ökat under tidsperioden. Det visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2022 som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerar idag.

Det är 19,5 procent av befolkningen (16–84 år) som uppger att de utsattes för brott mot enskild person under 2021. Jämfört med 2020 är det en minskning med 0,7 procentenheter och det är dessutom den lägsta nivån sedan 2016 (det första året med resultat enligt nuvarande sammansättning för brott mot enskild person). Försäljningsbedrägerier är den enda brottstyp som har ökat jämfört med föregående mätning (från 5,5 2020 till 5,7 procent 2021). Det är bland kvinnor som utsattheten för försäljningsbedrägerier har ökat, men totalt sett är det en större andel män som uppger att de har blivit utsatta.

Utsattheten för försäljningsbedrägerier har även ökat på längre sikt, sedan 2016. Vi ser också att bedrägeri är en brottstyp som många oroar sig för, säger Johanna Viberg, utredare på Brå.

Det är 32 procent som uppger att de känner oro eller har avstått från att handla på internet på grund av oro för att utsättas för bedrägeri. Det innebär att det är den brottstyp som störst andel oroar sig för. Det är vanligare att äldre oroar sig än yngre.

Oro för att utsättas för brott behöver dock inte vara kopplat till risken att utsättas för brott. Men oavsett vad oron för brott beror på är det väldigt viktigt att ta det på allvar, eftersom den exempelvis kan leda till att man begränsar sin vardag, säger Emelie Holst, utredare på Brå.

Förtroendet för rättsväsendet är fortsatt högt i årets undersökning, och för flera av rättsväsendets myndigheter är nivån den högsta hittills. Kriminalvården utmärker sig då andelen med stort förtroende har ökat 3 procentenheter sedan NTU 2021 (från 34 procent 2021 till 37 procent 2022).

Om Nationella trygghetsundersökningen (NTU)

NTU är en del av Sveriges officiella statistik och bygger på webb- och postenkäter till ett urval av 200 000 personer i åldrarna 16–84 år. Den genomförs årligen av Brå sedan 2006. Undersökningen mäter allmänhetens utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott samt förtroende för och erfarenheter av rättsväsendet. Undersökningen bedöms kunna representera den svenska befolkningen (16–84 år) relativt väl. I kategorin Brott mot enskild person ingår misshandel, hot, sexualbrott, personrån, fickstöld, försäljningsbedrägeri, kort/kreditbedrägeri samt nätkränkning. Referensperioden för utsatthet för brott är föregående kalenderår. Det innebär att den utsatthet som rapporteras i NTU 2022 avser utsatthet under 2021.

Hela rapporten NTU 2022 (2022:9) finns att ladda ner här:

Nationella trygghetsundersökningen

Där finns också ett statistikverktyg för att studera resultaten på regional och lokal nivå.

Kontakt

Lyssna på podden om NTU

Nationella trygghetsundersökningen 2022

Snacka om brott: avsnitt 43

Nationella trygghetsundersökningen 2022

Vilka typer av brott uppger flest att de utsätts för? Vilka brott är det man oroar sig mest för? Hur står det till med förtroendet för exempelvis polisen och övriga rättsväsendet? Och finns det något samband mellan oro, otrygghet och utsatthet för brott? I det här poddavsnittet pratar vi om resultaten i Brås senaste nationella trygghetsundersökning, som publicerades den 11 oktober 2022.

Medverkande: Johanna Viberg, utredare, Brå. Samtalsledare: Monica Landergård, pressekreterare, Brå. Publicerad: 11 oktober 2022.