Involvera hela kommunen i det förebyggande arbetet

Erika Duvner, trygghetssamordnare i Bjuv.

Erika Duvner har varit på plats som trygghetssamordnare i Bjuv sedan april 2018.


Många kommuner kämpar med att finna tid och resurser till det förebyggande arbetet. I Bjuvs kommun ser man lösningen i att aktivera fler medarbetare och förvaltningar så att arbetet också fördelas på fler. Tanken är att det brottsförebyggande arbetet ska genomsyra hela kommunens verksamhet. 

– Trygghetsarbetet ska inte vara ett ”utanpåjobb”, utan ska in i de befintliga verksamheterna. Mycket gott arbete görs redan ute på de olika förvaltningarna, men att länka samman alla är ju ett sätt att maxa utfallet genom att få samsyn på behov och åtgärder,

- Erika Duvner, trygghetssamordnare i Bjuv.

Erika Duvner har varit på plats som trygghetssamordnare i Bjuv sedan i april 2018. Hon vill betona vikten av att man aktiverar medarbetare och olika förvaltningar för att få trygghetsarbetet att genomsyra hela kommunen. Det är viktigt att få en struktur för arbetet som bygger på att det trygghetsskapande och det brottsförebyggande arbetet implementeras i befintliga verksamheter. Hennes mål i rollen som trygghetssamordnare är bland annat att samordna och se till att den information som kommunens anställda får i sin kontakt med medborgarna samlas in och bearbetas. Informationen kommer sedan till användning som underlag till beslut om vilka brottsförebyggande åtgärder som ska genomföras.

– Trygghetsarbetet ska inte vara ett ”utanpåjobb”, utan ska in i de befintliga verksamheterna. Mycket gott arbete görs redan ute på de olika förvaltningarna, men att länka samman alla är ju ett sätt att maxa utfallet genom att få samsyn på behov och åtgärder, säger Erika Duvner.

Anders Månsson, kommunsstyrelsens ordförande i Bjuvs kommun.

Anders Månsson, Bjuvs kommun.

Bjuvs kommun består av orterna Bjuv, Billesholm och Ekeby. I kommunen bor drygt 15 000 personer. Anders Månsson är kommunsstyrelsens ordförande i Bjuvs kommun. Han och hans kollegor har nu valt att ytterligare satsa på det brottsförebyggandet arbetet. Anders menar att samverkan behöver öka mellan brottsförebyggande aktörer, men även inom kommunen. Det krävs en ansvarig person som samordnar arbetet och ser till att aktivt arbeta för ökad samverkan.

Vi har alltid haft ett arbete runt brottsförebyggande. Men när vi såg att det drog iväg med bland annat skadegörelse och mer oro i våra samhällen så har vi till exempel anställt en trygghetssamordnare som har till uppgift att hålla ihop alla förvaltningar och organisationer inom Bjuvs kommun. Samverkan måste öka ännu mer i vårt samhälle, mellan olika organisationer, säger Anders Månsson.

Anders Månsson, kommunsstyrelsens ordförande i Bjuvs kommun.

Anders Månsson, Bjuvs kommun.

Bjuvs kommun består av orterna Bjuv, Billesholm och Ekeby. I kommunen bor drygt 15 000 personer. Anders Månsson är kommunsstyrelsens ordförande i Bjuvs kommun. Han och hans kollegor har nu valt att ytterligare satsa på det brottsförebyggandet arbetet. Anders menar att samverkan behöver öka mellan brottsförebyggande aktörer, men även inom kommunen. Det krävs en ansvarig person som samordnar arbetet och ser till att aktivt arbeta för ökad samverkan.

Vi har alltid haft ett arbete runt brottsförebyggande. Men när vi såg att det drog iväg med bland annat skadegörelse och mer oro i våra samhällen så har vi till exempel anställt en trygghetssamordnare som har till uppgift att hålla ihop alla förvaltningar och organisationer inom Bjuvs kommun. Samverkan måste öka ännu mer i vårt samhälle, mellan olika organisationer, säger Anders Månsson.

Anders Månssons tips till mindre kommuner

  • Ringa in problemen noga. Var uppstår problemen Vilka personer/grupper handlar det om? Var finns otryggheten och vad handlar den om?
  • Titta noga på ekonomin, vad kostar problemen totalt?
  • Se över vilka brottsförebyggande insatser som görs i hela kommunen idag
  • Ha korta beslutsvägar

Synliggöra det brottsförebyggande arbetet i kommunen

I ett projekt som Erika Duvner arbetade med i somras visas vikten av olika förvaltningars involvering i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Sommaren 2017 hade Bjuv hög nivå av skadegörelse i kommunen, primärt på kommunens fastigheter, och det framkom även nya tendenser för ungdomskriminalitet och narkotikaanvändning. Fokus låg därför på att vara bättre förberedd inför sommaren 2018.

– I den satsningen vi gjorde i somras hade vi till exempel involverat skola, socialtjänst, kultur och fritid som har hand om bibliotek och fritidsgårdar exempelvis. Även om det är de förvaltningarna, tillsammans med fastighet, som har varit de mest aktiva är det viktigt att vi informerar de andra förvaltningarna, och sprider budskapet om det arbete som faktiskt pågår i kommunen. Så att vi skapar en vi-känsla och synliggör arbetet som sker i kommunen. Det ger ringar på vattnet, menar Erika Duvner.

Erika och hennes kollegor har utvärderat sommarens insatser, som visar på goda resultat och de känner att de är på väg i rätt riktning. Nu pågår fortsatt arbete, med chefsrepresentanter från samtliga förvaltningar, med att utforma en struktur och en organisation för det långsiktiga brottsförebyggande arbetet, där den interna samverkan och kommunens medarbetare har en central roll.

I Brås senaste årsrapport om det brottsförebyggande arbetet i Sverige framkommer det att flera kommuner upplever att deras externa samverkan fungerar bättre än den interna. I handboken Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete kan du ta del av ett kunskapsbaserat arbetssätt som kan hjälpa din kommun att stärka ert samverkansarbete, såväl internt som externt.