Riskfaktorerna som påverkar utsattheten mest


Risken att utsättas för brott mot enskild person avtar med åldern – medan ensamstående och boende i flerfamiljshus har större risk att utsättas för brott. Även kön påverkar risken att utsättas för vissa brott. Det visar en ny kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.

Victor Ståhl, utredare på Brå. Foto: Liselotte van der Meijs

Victor Ståhl. Foto: L. van der Meijs

Victor Ståhl, utredare på Brå. Foto: Liselotte van der Meijs

Victor Ståhl. Foto: L. van der Meijs

Kortanalysen Utsatt för brott – riskfaktorer vid brott mot enskild person undersöker riskfaktorer när det gäller att utsättas för brott och hur de hänger ihop med socioekonomiska och demografiska förhållanden. Dessutom studeras skillnader mellan män och kvinnor när det gäller risken att utsättas för brott.

Ålder, familjetyp och bostadstyp påverkar risken att utsättas

När brott mot enskild person analyseras sammantaget så är ålder, familjetyp och bostadstyp de variabler som påverkar utsattheten mest. Risken att utsättas avtar med åldern där den är högre bland yngre och lägre bland äldre.

– Jämför man brottstyperna sinsemellan så finns det brott där risken är mer koncentrerad till unga. Utsattheten för nätkränkning är till exempel särskilt koncentrerad till de yngsta och särskilt då unga kvinnor, säger Victor Ståhl, utredare på Brå.

Huvudresultat

  • Risken att utsättas för brott mot enskild person påverkas av ålder, familjetyp och bostadstyp.
  • Risken att utsättas avtar med åldern.
  • Ensamstående, speciellt de med barn, har högre risk än sammanboende.
  • Boende i flerfamiljshus har högre risk än boende i småhus.

Även vid misshandel och sexualbrott är risken koncentrerad till unga, som sedan avtar särskilt snabbt med åldern. Risken att bli utsatt för bedrägeri är å andra sidan relativt jämnt fördelad, speciellt inom spannet 16-55 år. Trots mindre skillnader mellan de olika brottstyperna så är den generella tendensen att utsattheten är högst bland unga, avtar med åldern och är som lägst för de äldsta.

För de allra flesta brottstyperna har familjetyp en viss betydelse, där risken att utsättas påverkas av om individen är ensamstående eller sammanboende respektive om personen har barn eller inte. I regel har ensamstående en högre risk att utsättas, speciellt hög är risken för ensamstående med barn. Ensamstående mammor har särskilt hög risk att utsättas för misshandel medan ensamstående pappor har särskilt hög risk att utsättas för nätkränkning. Ensamstående kvinnor utan barn har särskilt förhöjd risk att utsättas för sexualbrott.

På samma sätt som ålder och familjetyp bidrar bostadstyp till att förklara utsattheten. Risken varierar mellan olika bostadstyper där de som bor i flerfamiljshus har större risk att utsättas.

Kön påverkar risken att utsättas för misshandel, sexualbrott, personrån och försäljningsbedrägeri

För några av brottstyperna har kön en betydelse där män har överrisker att utsättas för vissa brott medan kvinnor har en överrisk att utsättas för andra brott.

– Män har en förhöjd risk att utsättas för misshandel, personrån och i viss mån försäljningsbedrägeri. Kvinnor å andra sidan har en förhöjd risk att utsättas för sexualbrott, där risken är hela tio gånger så stor som för män, säger Victor Ståhl.

Sysselsättning bidrar till att förklara utsattheten för några specifika brott mot enskild person. Risken att utsättas för trakasserier, nätkränkningar och bedrägerier är större för egna företagare, personer med sjukersättning, arbetslösa och långtidssjukskrivna.

För ytterligare information:

Victor Ståhl, utredare, 08-527 58 442
victor.stahl@bra.se

Kortanalysen baseras på statistik från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) och är avgränsad till brott mot enskild person nämligen misshandel, hot, sexualbrott, personrån, fickstöld, försäljningsbedrägeri, kort-/kreditbedrägeri, trakasseri och nätkränkning. Bakgrundsvariabler i NTU undersöks och specifika modeller tas fram dels för brott mot enskild person sammantaget, dels separat för de olika brottstyperna.

Sammanfattning

Utsatthet för brott Riskfaktorer vid brott mot enskild person (1/2019)