Ett urval brottstyper som ökade och några som minskade under 2016Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora grafiken

Anmälda brott 2017 – preliminär statistik


Idag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2017. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under det föregående året. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visade sig inte vara brott.

Samtliga anmälda brott

 • Under 2017 anmäldes knappt 1,51 miljoner brott, vilket är cirka 4 010 (±0 procent) fler anmälda brott jämfört med året innan.
 • Den kategori av anmälda brott som ökade mest i antal under 2017 var brott mot person, medan de kategorier av anmälda brott som minskade mest i antal var stöld- och tillgreppsbrott och skadegörelsebrott.
 • De enskilda brottstyper som ökade mest i antal anmälda brott mellan 2016 och 2017 var bland annat smitning från trafikolycka , datorbedrägeri, innehav av narkotika och annan skadegörelse (ej klotter). De enskilda brottstyper som minskade mest i antal anmälda brott mellan 2016 och 2017 var bland annat skadegörelse mot stat, kommun, landsting (ej klotter), övrigt klotter och bedrägeri med hjälp av bluffaktura.

Brott mot person

 • Under 2017 anmäldes 287 000 brott mot person (3–7 kap. brottsbalken), vilket är 12 300 (+4 procent) fler brott än 2016. Ökningen av förklaras till viss del av att en ny brottstyp, olovlig identitetsanvändning, infördes under 4 kap. brottsbalken den 1 juli 2016. Under perioden 1 juli–31 december 2016 anmäldes cirka 10 200 brott om olovlig identitetsanvändning, vilket kan jämföras med cirka 27 600 anmälda brott under helåret 2017.
 • Misshandelsbrotten minskade med 5 procent till 83 400 brott. Antalet misshandelsbrott mot män över 18 år minskade med 9 procent till 35 700 anmälda brott. Även misshandel mot kvinnor över 18 år minskade, med 4 procent till 28 800 anmälda brott. Misshandel mot barn 0-17 år minskade med 1 procent till 23 300 anmälda brott jämfört med 2016.
 • Antalet anmälda våldtäkter ökade med 10 procent till 7 230 brott, antalet anmälda brott om sexuellt tvång och utnyttjande med mera ökade med 7 procent till 1 330 och antalet anmälda brott om sexuellt ofredande ökade med 3 procent till 10 800 brott.
 • Anmälda brott om grov kvinnofridskränkning var oförändrade med 1 870 anmälda brott under 2017, medan grov fridskränkning minskade med 1 procent till 1 660 anmälda brott.
 • Anmälda olaga hot minskade med 2 procent till 52 900 brott, även anmälda ofredanden minskade, med 5 procent till 52 500 brott.

Stöld- och tillgreppsbrott

 • Under 2017 anmäldes 486 000 stöld- och tillgreppsbrott (8 kap. brottsbalken), vilket är en minskning med 3 procent jämfört med föregående år.
 • De brottstyper som minskade mest var fickstöld och butiksstöld som minskade till 45 500 (−9 procent) respektive 45 500 (−6 procent) anmälda brott.
 • Bostadsinbrotten ökade med 3 procent till 22 500 anmälda brott. Bakom ökningen stod lägenhetsinbrotten, som ökade med 9 procent till 8 780 brott, medan antalet anmälda villainbrott minskade med 1 procent till 13 700 brott.
 • Bilbrotten (biltillgrepp och stöld ur och från motorfordon) ökade med 1 procent till 63 900 anmälda brott år 2017. Stöld ur och från motorfordon uppgick till 51 700 anmälda brott (+1 procent) och biltillgrepp till 12 100 anmälda brott (−1 procent).
 • Personrånen ökade till 6 190 anmälda brott (+4 procent ), och antalet anmälda butiksrån minskade till 727 anmälda brott (−13 procent ). De anmälda bankrånen minskade från 13 till 11 brott.

Den slutliga statistiken över anmälda brott 2017, publiceras den 27 mars 2018. Då publiceras även konstaterade fall av dödligt våld 2017.

Om anmälningsstatistiken


Ändamålet med statistiken är att ge en bild av nivån och utvecklingen av de händelser som anmälts och registrerats som brott hos de brottsutredande myndigheterna under den redovisade perioden. Statistiken är deskriptiv och ger inga fördjupade förklaringar till nivåer eller de förändringar som skett över tid. Eftersom statistiken endast omfattar de brott som kommit till rättsväsendets kännedom, ger den inte heller en bild av det totala antalet begångna brott i samhället. För en mer heltäckande bild av den faktiska brottsligheten behöver även andra källor användas såsom brottsofferundersökningar, exempelvis Nationella trygghetsundersökningen (NTU), och självdeklarationsundersökningar.

Sammanfattning anmälda brott 2017 – preliminär statistik (pdf)
Pdf, 3 MB.

Ytterligare information