Brå får i uppdrag att studera hur unga involveras i kriminella nätverk

 

Regeringen ger Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att studera hur barn och unga involveras i och utnyttjas av kriminella nätverk.

Barn och unga som växer upp i områden där kriminella har stort inflytande löper en ökad risk att involveras i organiserad brottslighet. Det är därför viktigt att vidta åtgärder för att skydda barn och unga som riskerar att fara illa och förhindra att barn och unga börjar begå brott.

Brå ska därför studera hur barn och unga blir delaktiga i kriminella nätverk och synliggöra vad som kännetecknar de som lockas till kriminella miljöer. I uppdraget ingår även att lämna förslag på åtgärder för att förebygga att barn och unga rekryteras till och på andra sätt blir delaktiga i kriminella nätverk. I den mån det är möjligt ska Brå också bedöma omfattningen av problemet och utvecklingen över tid.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2023.