Våld mot kvinnor i fokus

När kvinnor utsätts för våld är det vanligast att gärnings­personen är någon närstående, till exempel en nuvarande eller före detta partner. Här har vi samlat statistik och rapporter som berör våld mot kvinnor.

15 kvinnor dödades av en partner 2021

Antalet fall av dödligt våld mot kvinnor där offret och förövaren var eller hade varit i en parrelation uppgick till 15 fall 2021, motsvarande nästan två tredjedelar (63 %) av samtliga fall av dödligt våld mot kvinnor under året.

Staplarna visar antal personer som föll offer för dödligt våld av en partner/före detta partner 2018-2021.
Källa: Konstaterade fall av dödligt våld 2021

Vanligt att kvinnor är bekanta med gärningspersonen vid misshandel

För anmälda misshandelsbrott mot vuxna kvinnor 2022 var det vanligast (79 %) att brottet begicks av en för brottsoffret bekant person. För misshandel mot män var andelen brott som begicks av en bekant person 42 procent. 

Misshandelsbrott efter relation mellan brottsoffer och gärningsperson, 2022 (prel. statistik). Källa: Statistiken över anmälda brott

¹) Sedan den 1 januari 2019 är statistiken indelad i fyra relationstyper: närstående genom parrelation, närstående genom släktskap eller familj, annan slags relation samt obekant med offret. På grund av att polisen under det första halvåret 2020 har ändrat sättet att registrera misshandelsbrott är statistiken på den lägsta detaljnivån behäftad med osäkerhet. Därför redovisas här misshandel av bekant, som omfattar samtliga tre relationstyper.

Rapporter från Brå

Här har vi samlat några rapporter från de senaste åren som beskriver rättsväsendets arbete mot relationsvåld. Här hittar du samtliga rapporter om brott i nära relationer.

Brottsförebyggande arbete

Det förebyggande arbetet mot våld i nära relation handlar om att minska återfall och upprepad utsatthet, att ge stöd till brottsdrabbade och att ge insatser till våldsutövare. Arbetet handlar också om att tidigt påverka värderingar kring våld så att våld minskar och helt upphör.

Mattias Larsson, generaldirektör och Karin Svanberg, enhetschef på Brå

Nytt metodstöd för att förebygga våld mot kvinnor och flickor

Mäns våld mot kvinnor utgör en allvarlig brottslighet i Sverige. Brå har därför tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten tagit fram ett metodstöd som kan användas för att kartlägga mäns våld mot kvinnor och flickor. De tre våldstyper som står i fokus i metodstödet är våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Lina Lundborg, utredare på Jämställdhetsmyndigheten, och Carl Gynne, utredare på Brå, har arbetat med att ta fram stödet.

Läs mer om det nya metodstödet 

Webbinarium

Räknas allt våld?

Våld är alltid våld – men är det verkligen så det ser ut i lokalt brottsförebyggande arbete? Se ett webbinarium om hur våld i nära relation i högre utsträckning kan bli en del av lokalt brottsförebyggande arbete.

Föreläsning

Våld i nära relation – storstad kontra glesbygd

Se föreläsningen med Susanne Strand, docent från Örebro universitet. Hon berättar om förutsättningarna för att arbeta förebyggande, ingripa eller söka hjälp. Om vikten av samverkan och hur det kan skilja sig åt från ort till ort. Om den tid vi lever i just nu och hur samhällets isolering påverkar arbetet med att skydda utsatta.

Seminarier om incelmiljön

Här nedan kan du se två seminarier om destruktiva maskulinitetsnormer och incelmiljön som spelades in i samband med att Center mot våldsbejakande extremism (CVE) webbsände en konferens om ensamagerande gärningspersoner 2020.

Incels – Hur uppstod incelkulturen, hur tar den sig uttryck i Sverige och varför väljer vissa att identifiera sig som incel?

Lisa Kaati, forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut FOI.

Mina möten med incels – Hur tänker de och varför agerar de som de gör?

Samtal mellan moderator Willy Silberstein och Stefan Krakowski, författare, skribent och överläkare i psykiatri.