Olaga förföljelse

Tillämpningen av den nya straffbestämmelsen

I denna rapport beskrivs vilka typer av ärenden som polis, åklagare och domstolar har bedömt som olaga förföljelse. Därtill har Brå intervjuat poliser och åklagare om deras tankar om den nya straffbestämmelsen och deras erfarenheter av att tillämpa den.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Stalkning, eller systematisk förföljelse, innebär att någon upprepade gånger utsätts för hot, våld eller trakasserier, av en och samma gärningsperson. För att skärpa samhällets reaktion mot sådana beteenden infördes den 1 oktober 2011 en ny straffbestämmelse om olaga förföljelse i brottsbalken. Bestämmelsen ska fånga upp de fall som inte uppfyller kriterierna för grov frids- respektive kvinnofridskränkning, och samtidigt ge denna typ av brottslighet ett högre straffvärde.

Brå har fått i uppdrag av regeringen att undersöka hur den nya straffbestämmelsen tillämpats. Rapporten visar bland annat att anmälningarna om olaga förföljelse har varit ganska få under de första åren, och att de flesta anmälningar inte leder till någon lagföring för det brottet. Brå analyserar olika möjliga förklaringar till detta.

Uppdraget redovisas i två delrapporter, varav denna är den ena. Den andra, Kontaktförbud (Brå 2015:3) följer upp och utvärderar ändringarna i lagen om besöksförbud.


Fakta om publikationen

Författare: Kristina Jerre
Publikationsår: 2015
Antal sidor: 82

Rapport: 2015:2
ISBN 978-91-87335-37-2
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-582

Kundkorg

Summa: